55 let ekonomického vzdělávání v Chotěboři

Datum: 19. únor 2015, 20:27
Autor: Drahomíra Pourová
Rubrika: VOŠ a OA
Více než půlstoletí činnosti je už dostatečně dlouhá doba k vybudování dobrého jména a prestiže jakékoli instituce či firmy. Chotěbořská škola si toto dobré jméno získala. Sahá až k samým počátkům a je známé nejen na Havlíčkobrodsku a Hlinecku, ale i Pardubicku, Ústeckoorlicku, Svitavsku, Přeloučsku… Je tomu tak proto, že škola byla výběrovou školou pro polovinu bývalého Východočeského kraje a druhá taková se nacházela až v Novém Bydžově. Každoročně se pro přijetí nových uchazečů stanovila z každého okresu kvóta žáků, které bylo povoleno přijmout. Byly roky, kdy to z okresu Havlíčkův Brod byli třeba jen dva žáci.Samozřejmostí pak byly poměrně náročné přijímací zkoušky a výborné studijní výsledky ze ZŠ.

A jak to vlastně všechno začalo? Pamětníci vědí, že v roce 1960 byla do majestátní historické budovy bývalého soudu v Chotěboři převedena účetnická škola z Ústí nad Orlicí. V Chotěboři tak vznikla další střední škola vedle gymnaziálního a vznikajícího technického vzdělávání a dostala název Střední zemědělská technická škola – obor ekonomický. Žákům se zde tedy dostalo obojího vzdělání – jak zemědělského, tak i ekonomického.Už tehdy se kladl důraz jak na teoretickou, tak na praktickou stránku výuky. Absolventi pak většinou zastávali nebo ještě zastávají místa účetních, případně vedoucích, předsedů a ředitelů v zemědělských družstvech, zpracovatelských podnicích, zastupitelských úřadech apod. Menší část z nich ještě pokračovala ve studiu na VŠ. Jedním z nich je i současný starosta města Chotěboře a zastupitel Kraje Vysočina ing. Tomáš Škaryd. Školu a její přínos pro město hodnotí následovně:

„Střední ekonomickou školu v Chotěboři jsem studoval v letech 1982 až 1986. Na tuto dobu vzpomínám jako na spokojená studentská léta. Ekonomická škola měla vysokou úroveň, a to jak ve složení pedagogického sboru, tak i v technickém vybavení a celkovém zázemí. Získal jsem zde výbornou přípravu pro následné studium na vysoké škole. Studenti, kteří již neměli ambice dále pokračovat ve studiu, nacházeli široké uplatnění v praxi. Škola dokázala vždy připravit své absolventy na tvrdý konkurenční boj v praxi. Tak by to mohlo být i v současnosti, ale nekoncepční otevírání nových oborů na středních školách silně narušilo vztah nabídky a poptávky na trhu práce. Toto ovšem není případ naší současné „obchodky“. Škola nabízí obory, které jsou výjimečné a ojedinělé nejen v rámci kraje, ale i republiky. Město Chotěboř se snaží zachovat strukturu a nabídku oborů středního i vyššího vzdělání v co nejširším měřítku, aby studenti z města i okolí získali kvalitní, ale zejména perspektivní vzdělání. Škola má nezastupitelné místo v soustavě vzdělávacích institucí v našem městě, a proto jí přeji úspěšnou budoucnost.“

Protože se ekonomika zemědělství příliš neliší od ekonomiky ostatních podniků a institucí, byla škola zařazena v roce 1981 do sítě ekonomických škol. Byla přejmenována na Střední ekonomickou školu, obor ekonomika zemědělství. V náplni výuky se změnila náplň praxí, která se v zemědělských podnicích přesunula z provozu do kanceláří a rozšířila se do všech ostatních podniků a institucí, posílila se také výuka ekonomických předmětů.

Po roce 1990 byly ekonomické školy zrušeny a nastala otázka, jakou cestou se dát. První dva roky se vrátil název SZŠ, ale obsah výuky se nezměnil. Větší část učitelů, rodičů i žáků usilovala o vznik obchodní akademie, protože obsah výuky se shodoval s výukou na OA, a tak se to jevilo jako jediné rozumné řešení. Tento záměr – vznik Obchodní akademie Chotěboř - se prosadil v roce 1994 a od tohoto roku je škola obchodní akademií stejně jako některé ostatní bývalé SEŠ. Výuka už nezahrnovala žádné zemědělské předměty a naopak byly zařazeny některé nové, např. Fiktivní firmy, které OA začala vyučovat mezi prvními a poskytovala své zkušenosti ostatním školám.Rovněž v dalších předmětech byla škola tradičně novátorská. V původní předmětu Technika administrativy (nyní ICT) se používaly mechanické psací stroje, později elektrické a nakonec počítače. Jako první v regionu začala OA Chotěboř používat výukové programy ZAV, které mají tu výhodu, že jsou přizpůsobeny svému uživateli (žákovi) a mohou být využity i pro domácí přípravu. Později začaly tento program využívat ostatní školy a i některé základní školy projevily zájem. V této spolupráci se pak podařilo objevit nezvyklý talent – Luboše Berana, který se záhy stal pod vedením zkušeného učitele mistrem světa v grafických předmětech – v Pekingu, Paříži, Bruselu. Další aktivní oblastí byla výuka výpočetní techniky – na OA probíhaly kurzy pro vlastní učitele a i pro pedagogy z ostatních škol, pro firmy a veřejnost.

Obchodní akademie pokračuje na dobrých základech, neusíná na vavřínech a stále zdokona-luje obsah výuky a její propojení s praxí. Pracuje i s tak klasickými předměty jako je Účetnictví, které je jádrem odborné výuky. Před třemi lety dvě vyučující získaly certifikát z účetnictví na počítači v programu Pohoda jako šestnáctá a sedmnáctá v republice a začaly na něj připravovat žáky, kteří již rozšířili řady držitelů tohoto certifikátu. Jeho získání je zároveň náhradou praxe, protože do firmy již přichází hotový účetní. Také se rozbíhá interaktivní výuka účetnictví, tím se stává výuka podstatně zajímavější a je žáky lépe vnímána. Samozřejmostí je výuka statistiky na počítači v programu Excel, což není běžné ani na všech VŠ. Významný posun zaznamenala i výuka jazyků a není řeč jen o přechodu z povinné ruštiny na angličtinu a němčinu po roce 1989. Velkou roli při koncipování vzdělávacího programu Obchodní akademie Chotěboř hrál fakt, že díky rychle postupující globalizaci budoucí absolventi cizí jazyk využijí, i když budou pracovat ve vnitrozemí. Žáci a studenti povinně studují dva cizí jazyky; prvním je dnes angličtina a na výběr mají mezi němčinou a ruštinou. Nadprůměrná hodinová dotace prvního jazyka v prvním ročníku a výuka obchodní korespondence ve třetím a čtvrtém ročníku se setkávají s potřebami firem v regionu – tedy přípravou absolventa, který se dokáže domluvit o běžných záležitostech, týkajících se nejen jeho soukromého života, ale dokáže pracovat ve firmě, která obchoduje se zahraničním. Cizí jazyk už není chápán jako předmět, který se student nějak naučí, aby ho posléze zapomněl, ale jako naprosto nepostradatelná dovednost, která je spolu s odborným ekonomickým vzděláním samozřejmostí pro výkon profese nejen u velkých mezinárodních firem, ale dnes už i malých a středních firem na Chotěbořsku. Velký počet hodin cizích jazyků, používání nejmodernějších komunikativních učebnic a práce kvalifikovaných učitelů cizích jazyků zaručuje žákům OA nejen bezproblémové složení státní maturity z cizího jazyka (úroveň B1), ale i možnost složení mezinárodního certifikátu B1 (PET v angličtině a ZD v němčině). Vyučující OA působí dále jako lektoři cizích jazyků v kurzech dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmách v širokém okolí a díky tomu získali jasnou představu o potřebné jazykové výbavě uchazeče o místo v těchto firmách. Tyto zkušenosti zapracovali do výuky profesního jazyka na VOŠ i OA. Díky referencím našich absolventů a zaměstnavatelů se potvrzuje správnost naší koncepce, že jen obecný jazyk nestačí a naprostou nutností se stává alespoň základní znalost cizojazyčné obchodní korespondence tak, jak je vyučována na OA Chotěboř, popř. znalost profesního jazyka, který provází studenty VOŠ po celé tři roky studia.

Dalším krokem ke zvýšení uplatnitelnosti a zároveň uspokojení zájmu žáků je příprava výuky programování a rovněž rozšíření výuky grafiky v IT. Zájemci si mohou vybrat, zda se budou chtít více věnovat této problematice. Výuku po celé čtyři roky povede zkušený programátor z praxe. Veškeré úsilí, které je vynakládáno na přípravu žáků, je v průběhu studia zhodnoceno také výsledky v soutěžích. Především v posledních letech se žáci umisťují v odborných soutěžích na prvních místech v Kraji Vysočina a rovněž na předních místech v celostátních soutěžích.

Zároveň byla také v roce 1994 založena Vyšší odborná škola jako jedna z prvních v republice a stala se součástí školy. První rok běžel jako experimentální. Po jeho skončení byla VOŠ podrobena zkoumání akreditační komise a poté výuka povolena. Jako první obor byla zahájena výuka Pojišťovnictví, které v té době zažívalo boom a nikde jinde v republice se nevyučovalo.. Přihlásili se studenti z celé republiky, protože v té době ještě nebyl nadbytek vysokých škol, byl podstatně větší počet studentů a bylo obvyklé za vzděláním dojíždět bez ohledu na vzdálenost. VOŠ v Chotěboři tak získala dobré jméno po celé republice, které se ještě posílilo vznikem dalších oborů – v r. 2000 Řízení a zabezpečování jakosti, v r. 2006 Řízení bezpečnosti práce, v r. 2012 Facility management.. Všechny obory jsou ojedinělé a žádané zaměstnavateli, protože ve své době absolventi umí to, co je potřeba a co na trhu práce chybí. Od letošního roku lze po absolvování VŠ získat ve zkráceném studiu titul Bc. na státní VŠ.

V průběhu let se měnily názvy, podoba a vybavení školy, náplň studia i lidé. Jak už bylo výše uvedeno, škola vždy kladla a klade důraz na spojení kvalitního teoretického vzdělání s praxí. Neustálé změny a také potřeby praxe kladou nároky na vedení školy i učitele, kteří se vždy s velkou odpovědností a nasazením zhostili svého úkolu. Žáci a studenti si toho váží, což dokazuje jejich chuť se vracet po letech a podílet se na aktivitách školy, přicházet za svými učiteli. Někteří absolventi se učiteli sami stávají, jako např. Ing. Hana Karlíková, CSc., Ing. František Ševčík, Mgr. Tomáš Scholz, Mgr. Karel Rykr a řada dalších. Za všechny absolventy, kteří se stali učiteli a kteří dále v textu o škole píší...

Mgr. Tomáš Scholz:
„Už je to dávno (1987 – 1991), co jsem studoval na Střední ekonomické škole v Chotěboři, nicméně zážitků z této doby mám spoustu. Byla zde pohodová atmosféra, dobrý kolektiv ve třídě (jen tři kluci, zbytek děvčata) a šikovní kantoři. Nejvíce mě upoutala výuka ekonomických předmětů, německého jazyka a chemie. Od toho se také odvíjelo další mé směřování na vysokou školu. Nakonec se mi vše podařilo skloubit dohromady při studiu na Karlově Univerzitě. Vybral jsem si pedagogickou fakultu s aprobací německý jazyk – chemie. Chemii jsme měli na této střední škole sice jen dva roky, ale měli jsme pana učitele Vaška, který mě pro výuku tohoto předmětu dokázal nadchnout zajímavými chemickými pokusy a fotografickým kroužkem (jsem fotograf – amatér). Dalším mým samostudiem chemie před přijímacími zkouškami se mi mnohé podařilo dohnat. Ekonomické předměty byly vyučovány aprobovanými učiteli přímo z praxe. K tomu jsme měli během výuky praktická cvičení a praxi, kde jsme procvičovali teoretické znalosti, mohli jsme se seznámit s různými formuláři, doklady, „účtařčinou“ apod. V roce 1991 bylo možné maturovat nejenom z ruského jazyka, který jsem měl jako hlavní, a tak jsem byl v té době prvním a jediným studentem na SEŠ, který maturoval z německého jazyka. Byl jsem nejenom výborně připraven k maturitní zkoušce, ale i ke studiu německého jazyka na vysoké škole. Ačkoli skloubení všech těchto předmětů na vysoké škole s pedagogickým zaměřením zní podivně, díky svému ekonomickému vzdělání jsem si mohl na fakultě vybírat mezi povinnými předměty ekonomického směru u společného pedagogického bloku, nebo si některé ještě přibrat. Co jsem však ocenil až na vysoké škole, bylo umění psát všemi deseti. Ještě na střední škole jsem tuto výhodu moc nechápal. Vztekal jsem se, že mám zase přepisovat celé cvičení. Od pana učitele Nováka jsme dostávali i pětku třikrát podtrženou a další úkol navíc. Pak přišly na řadu normy, formulace různých žádostí, dopisů apod. s paní učitelkou Málkovou. Všechno toto mé snažení vyvrcholilo státnicí ze psaní na stroji (tenkrát se tak jmenovala), která mi mimo jiné umožnila v rámci „pomvěda“ vypomáhat na katedře chemie nebo germanistiky, a dále mě samotnému po technické stránce hladce zvládat řadu zadaných seminárních prací a nakonec podle všech norem správně napsat klauzurní práci z německého jazyka a diplomovou práci z chemie. Jsem rád, že jsem absolvoval právě tuto střední školu (dnešní Obchodní akademie Chotěboř), kde jsem poznal skvělý třídní kolektiv, na který mám mnoho hezkých vzpomínek i nyní po mnoha letech od maturity.“

Ing. František Ševčík:
„Když napíšu, že posledních 50 let mého života bylo vždy nějak spojeno s chotěbořskou školou, bude to pravda. V době, kdy se škola stěhovala z Ústí nad Orlicí do Chotěboře, jsem končil studium na „jedenáctiletce“ v Pardubicích. Jako nouzové řešení - protože jsem chtěl, ale nemohl studovat pedagogický institut - jsem si zvolil dvouleté nástavbové studium na nově otevřené Zemědělské technické škole oboru ekonomiky zemědělství v Chotěboři. Přestože toto rozhodnutí bylo vynuceno okolnostmi a ovlivnilo celý můj další život, nikdy jsem nelitoval, že jsem ho udělal. Samotné studium a mimoškolní činnost – to byla škola života spojená s mnohými neopakovatelnými zážitky. První ředitel školy Dr. Beneš podporoval všechno, co zvyšovalo prestiž školy. Proto jsme se jako studenti rádi a často i úspěšně zúčastňovali letních i zimních sportovních závodů až na úrovni kraje. Hráli jsme pro chotěbořskou veřejnost divadlo – pamětníci z řad studentů si jistě vzpomenou na Radúze a Mahulenu, založili jsme první hudební skupinu „ZTŠ Dixi“, která zejména v zimním období vystupovala i se zábavným programem na výročních schůzích JZD, ale i na všech školních akcích a krajských soutěžích. Nebyl pro nás ani problém nacvičit předtančení pro ples ministerstva zemědělství v Praze. Do prvomájových průvodů škola připravovala alegorické vozy s „živými“ zemědělskými motivy. Samozřejmě všechny tyto i další činnosti vyžadovaly spoustu času a byly spojeny i s občasnou nepřítomností na vyučování. Samotné nástavbové studium bylo kvalitní a hodně praktické. Nezapomenutelné pro nás byly praxe v živočišné výrobě pod vedením Ing. Nováka, při kterých jsme od časných ranních hodin vykonávali běžné práce v kravínech či vepřínech. Také naše odborné ekonomické znalosti byly tak dobré, že jsme byli schopni přímo v zemědělských družstvech, která se teprve konsolidovala, samostatně vypracovat výrobní a finanční plány a také účtovat. Právě tehdy byly položeny pevné základy k dobré pověsti školy a jejich absolventů. Po absolvování školy, kdy se poměry poněkud změnily, jsem již neměl problém dostat se na vysokou školu – pět let jsem studoval Provozně ekonomickou fakultu VŠZ v Praze. I během studia jsem trvale udržoval kontakt se studenty i vyučujícími chotěbořské školy. Po VŠ jsem nastoupil do JZD Maleč. Ekonomické funkce jsem pak v tomto i později sloučeném družstvu vykonával 11 let. I během této doby jsem měl spojení se svou bývalou školou nejen při bramborových brigádách, při dohledu nad praxí studentů, ale zejména jako externí učitel ekonomických předmětů. Mé přání ze studentských let být učitelem se mi splnilo až téměř po dvaceti letech. Od roku 1979 jsem se stal kmenovým učitelem školy a byl jsem jím až do odchodu do důchodu.“

Mgr. Karel Rykr:
„Obchodní akademii v Chotěboři jsem studoval v letech 1994 – 1998. Zvlášť jsem oceňoval zaměření školy na obchodní korespondenci a cizí jazyky. Zpětně se mi potvrdilo, že jejich výuka byla opravdu kvalitní a pro budoucí praxi přínosná. Nezapomenu na individuální přístup profesorů, na to, že pro nás měli pochopení a přistupovali k nám skoro na partnerské úrovni. Protože jsem ve skautingu našel nadšení pro práci s dětmi mladšího školního věku, opustil jsem své ekonomické zaměření a zahájil studium na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové se specializací německý jazyk, ke kterému mi OA dala dobrý základ. Po pěti letech vyučování na ZŠ jsem využil příležitost k většímu uplatnění cizího jazyka a dal si od školství téměř čtyři roky přestávku v soukromé firmě na pozici obchodního referenta pro trh s německy mluvícími partnery. Jsem za to rád, byla to jedinečná zkušenost. Jenže znáte to, povolání učitele si mě opět přitáhlo, možná i díky mé početnější rodině, a tak nyní učím na prvním stupni ZŠ Smetanova. A protože je svět malý a o náhody zde není nouze, potkávám se rád, tentokrát v jídelně OA, s mými středoškolskými kantory, tentokrát už jako kolega.“

Ekonomické vzdělávání od devadesátých let není už tak jednotné jako předtím. Hloubkou a šíří vzdělání se liší obchodní akademie od ostatního ekonomického vzdělávání, což se projevuje i v zaměstnanosti absolventů a také v jejich úspěšnosti při dalším studiu. Podle údajů z Úřadu práce v Havlíčkově Brodě (září 2014) je nezaměstnanost absolventů OA Chotěboř mizivá, maximálně jeden absolvent za rok. Připravenost absolventů oceňuje velká spousta zaměstnavatelů, za všechny se vyjádřili následující:

Helena Ležáková:
„V době, kdy jsem byla zodpovědná za výběr vhodných kandidátů na pracovní pozice v GCE s. r. o., jsem se setkávala s absolventy středních škol z celého regionu Vysočiny. Musím říci, že jsem vždy přednostně zvala k pohovorům absolventy VOŠ a OA Chotěboř ne proto, že je škola v Chotěboři, ale pro jejich kvality. Absolventi VOŠ a OA Chotěboř byli velmi dobře připraveni pro praxi po stránce jazykové, měli vysokou počítačovou gramotnost, dokázali zpracovávat velmi složité operace v Excelu, byli dobře orientovaní v oblasti účetnictví a měli skvělé znalosti o podnikových tocích. Na mou otázku, co si představují, že se děje ve strojírenské firmě, dokázali popsat proces od poptávky zákazníka, přes cenovou nabídku, kalkulaci, nákup materiálu, logistické toky, výdej ze skladu do výroby, kontrolu kvality vyrobeného zboží, odvedení zakázek do expedice, vlastní expedici, fakturování a prodej zboží ke konečnému zákazníkovi. Absolventi jiných škol mi mnohdy odpovídali na otázku, co je důležité při nákupu materiálu – no to, co jsme ve škole asi brali… absolventi OA Chotěboř uměli vyjmenovat cenu materiálu, kvalitu, rychlost dodávky atd., a hlavně, když řekli umím anglicky, opravdu uměli. Myslím, že na absolventech OA a VOŠ Chotěboř je znát, že výuka je opravdu kvalitní. Že studenti musí pracovat a učitelé dávají důraz na zpětnou vazbu, tj. dokážou si ověřit, zda studenti učivo pochopili a zda se skutečně připravují. Stručně řečeno, většinou dokázali, že jsou pro příští praxi v nadnárodní společnosti typu GCE teoreticky připraveni, a byli přínosem pro oddělení typu nákup, ekonomika, kvalita, logistika a další.“

Monika Pospíšilová,vedoucí personalistiky a mezd NATE – nápojová technika a.s.:
„Firma NATE – nápojová technika a.s. ve spolupráci s VOŠ a Obchodní akademií v Chotěboři nabízí uplatnění absolventům školy v naší firmě převážně v obchodním úseku díky jazykové vybavenosti studentů a ekonomickému zaměření. Absolventi této školy tu pracují již několik let. Rádi bychom do budoucna vytvořili volná pracovní místa a snažili se v našem regionu udržet absolventy školy, protože mají perspektivu. Někteří dosáhli takových úspěchů jako je certifikát B2 z anglického či ruského jazyka.“

Podobná slova zaznívají od ostatních zaměstnavatelů a je jich opravdu hodně, protože v Chotěboři a širokém okolí je velmi málo firem, bank, pojišťoven, cestovních a realitních kanceláří, úřadů a dalších institucí, které by nezaměstnávaly absolventy OA Chotěboř. Zájem zaměstnávat absolventy mají i nadále, obzvláště takové, kteří – dle vyjádření jednoho ředitele kvality „zvládají aktivní znalost cizího jazyka, zejména angličtiny, ale i ruštiny nebo němčiny jako druhého jazyka podle orientace firmy na zahraniční trhy.“

Důvodem je komunikace se zahraničními zákazníky. Mluvíme-li o aktivní znalosti cizího jazyka, velkou výhodou při přijímacím řízení je znalost nejen běžné řeči, ale také obchodní a technické slovní zásoby a schopnost jazyk využívat při osobní, telefonické i písemné komunikaci se zákazníky.

Pokud se zastavíme u počítačové gramotnosti, pak schopnost používat MS Office, především pak aplikace Word, Excel, Power Point a Outlook je dalším významným požadavkem pro mimodělnické profese a v současné době musí být u uchazeče o zaměstnání samozřejmostí. U místních firem uspěje jen uchazeč, který je dobře ovládá.

Kromě jazykových dovedností a dobré znalosti moderních technologií je nutné zdůraznit, že uchazeč by měl být schopen jednat se zákazníky, pracovat v týmu, chovat se přiměřeně asertivně, být ochoten vzdělávat se a racionálně reagovat na nečekanou situaci. Zkrátka by měl mít dobré komunikativní dovednosti, být vytrvalý a u některých pozic i kreativní.

Z výše zmíněného vyplývá, že poptávka je nejenom po zaměstnancích do výrobní sféry, ale i po specialistech, například do oddělení konstrukce, obchodu, zásobování, řízení kvality nebo po administrativních zaměstnancích se schopností komunikace v cizím jazyce. Logické ale je i to, že počet volných pracovních míst v těchto pozicích je omezen, avšak spolehlivě pracující absolvent s výše zmíněným portfoliem dovedností bude vítán v každé firmě nejen na Chotěbořsku. Šance takového uchazeče na přijetí se zvyšuje v nadnárodních společnostech, které jsou zastoupeny v našem regionu, např. firmami jako je GCE se sídlem ve Švédsku, Stora Enso s centrálou ve Finsku nebo Pleas Havlíčkův Brod. Absolventi OA Chotěboř tedy mají dobrou perspektivu, nabízejí to, co firmy potřebují nyní i do budoucna.

Pokud bychom se zamýšleli obecně nad tím, jaké vzdělání zvolit v době, kdy 3D tiskárny v Číně jsou schopné za tři dny vytisknout s pomocí stavebního inkoustu dům, ve Španělsku vyvinuli 3D tiskárny, kam zadáte recept a během velmi krátkého času je jídlo hotové, auto z 3D tiskárny už jezdí, nebude to lehké. Co bude ale potřeba umět vždy? Rozhodně jazyky pro vzájemné dorozumívání, rozhodně práce s počítači, programování, rozhodně bude vždy potřeba spočítat mzdu, vést účetnictví, vyznat se v daních.

Školy, které to myslí se svým vzděláváním vážně, tyto trendy sledují a snaží se jim přizpůsobovat vzdělávání. Zároveň jsou v neustálém kontaktu se zaměstnavateli a připravují své absolventy do praxe. To je základní cíl a úkol vzdělávání a tak to bude i do budoucna.

Je to také krédo naší Obchodní akademie v Chotěboři.


Komentáře k tomuto článku nebyly povoleny autorem.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Kulturní akce v červnu
2.06. 23:34 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc červen. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v květnu
9.05. 10:39 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc květen. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v dubnu
31.03. 22:56 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc duben. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v březnu
7.03. 09:37 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc březen. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v únoru
1.02. 09:44 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc únor. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

 Pořadí nejčtenějších článků za dva měsíce.
POSLEDNÍ KOMENTÁŘE
2024-01-30 08:58:06 Tomáš
2022-10-11 21:53:56 jana Pilná
2022-10-09 13:27:03 Josef
2022-10-04 21:08:31 Josef
2022-06-09 14:13:12 Ondra
FACEBOOK
WEB KAMERA
REKLAMA
TEXTOVÁ REKLAMA

Truhlářské potřeby TP
Velkoobchod s truhlářskými potřebami Chotěboř.

Ubytování na Vysočině
ekologické zemědělství, bedýnky