Názor občana: Banální příběh

Datum: 30. březen 2012, 16:14
Autor: Miroslav Kadlčík
Rubrika: Úvahy a glosy
Jsem už starý muž. Mnohé už pamatuji a mnohé jsem zažil. Když jsem spolu s ostatními v listopadu 1989 zvonil klíči na náměstí, doufal jsem mimo jiné i v to, že nová doba přinese i konec možného šikanování a perzekuce ze strany momentálně mocných jen kvůli jinému názoru, postoji a přesvědčení. V tomto svém očekávání jsem se ale tragicky zmýlil. Pochopil jsem, že tu možnost ponižující represe vůči některým lidem nezpůsobuje ten či onen právě vládnoucí režim. Ten režim buď má, nebo nemá mechanismy, jak tomu zabránit. Někdy ty mechanismy má, ale jenom je nedostatečně uplatňuje. Ve skutečnosti je to způsobeno konkrétními lidmi. A je zcela lhostejné, zda se jedná o hon na čarodějnice v 17. století ve Velkých Losinách, nebo represe proti nepohodlným lidem v minulém režimu, nebo „moderní“ metoda bossingu. Metody jsou odlišné, podstata je stejná. Nenávistné tažení proti jednotlivcům nebo skupině osob ze strany v tom okamžiku mocných, s cílem je fyzicky, profesně nebo společensky zničit. Některé lidi musí dnes hrozně mrzet, že nemohou (jako kdysi Boblík v Losinách) lidi veřejně upálit, nebo je alespoň upoutat na pranýř.

Ten současný „banální“ příběh se týká ženy, která dvacet let vykonávala funkci úřednice řekněme třeba na městském úřadě v nějakém městě. Jeho jméno není podstatné. V průběhu let se vypracovala do vedoucí funkce. Po celou dobu byly výsledky její práce i práce celého jejího odboru oceňovány a to jak ze strany přímých nadřízených, tak kontrolami nadřízených orgánů státní správy. A pak, v průběhu necelých dvou měsíců, je z ní téměř zločinec, kterého je třeba exemplárně potrestat a zničit.

Opravdu nemám velkou fantazii a nepřeháním. Co se vlastně stalo?

Naše žena se při pravidelném ročním hodnocení od svého nadřízeného dověděla, že výsledky její práce jsou stále kvalitní, nicméně, že má informaci od paní starostky, že údajně šikanuje svou podřízenou (tedy že proti ní používá bossingu). A to takovým způsobem, že ona podřízená dokonce uvažovala o sebevraždě. Proti tomu nařčení se naše žena důrazně ohradila a označila tuto informaci za pomluvu, tedy trestný čin (§ 184 trestního zákoníku) a požádala svého nadřízeného, tajemníka úřadu, o prošetření celé záležitosti formou, kterou on uzná za vhodnou a dostatečně průkaznou. Současně trvala na tom, že chce následně vysvětlující setkání s paní starostkou i podřízenou, kterou údajně šikanuje. Pan tajemník toto šetření provedl a zjistil, že to není pravda a že tedy byla skutkově naplněna podstata trestného činu pomluvy.

Jaké bylo ale překvapení naší hrdinky, když při setkání s paní starostkou jí bylo sděleno, že informace o šikaně je zástupný problém (!). Skutečným problémem že je její pracovní morálka. Že například chodí do práce až před osmou hodinou (úřad má přitom zavedenou pružnou pracovní dobu!). Když to tedy neprošlo, tak se objevil další problém - zneužívání pracovní doby v podobě návštěv manikúry, nákupů a podobně v pracovní době. Když se naše hrdinka ohradila a chtěla konkrétní důkazy, bylo jí sděleno, že sice konkrétní důkazy neexistují, nicméně že ty informace pocházejí z důvěryhodných zdrojů (!). Poznámka: v kraji, kde jsem vyrůstal se informacím tohoto druhu říkalo pavlačové drby. V našem případě (podle místa předávání informací) se jedná o drby záchodové. Současně paní starostka řekla, že nechala prověřit její docházku analýzou kamerového systému. Konkrétní důkazy že opět nemá. Co je ale zvláště pozoruhodné, k problému trestného činu pomluvy, prokázaného pohovory pana tajemníka s dalšími podřízenými a jinými zaměstnanci, uvedla paní starostka pouze to, že výpovědi kolegyň nelze brát v potaz, protože přece nepůjdou proti své vedoucí, protože se jí bojí. Navíc prohlásila, že dobrý vedoucí vůbec nemůže mít na odboru takový problém. Proti tomu se naše vedoucí ohradila, že žádný takový problém na odboru neexistuje. Že jediným problémem na odboru je autorka pomluvy. To bylo považováno ze strany paní starostky za drzé a arogantní chování. (Jak si někdo může dovolit nesouhlasit s názorem „Její Výsosti!“).

Při následné pracovní poradě odboru udělal pan tajemník tzv. „tlustou čáru“ za celým případem. Leč ouha. Po několika dnech povolala k sobě paní starostka celý odbor a dramatickým hlasem přečetla dopis, který obdržela od policie. Dopis byl koncipován ve smyslu, že jim nejsou včas doručovány zprávy o pověsti. Současně sdělila, že se za práci odboru (především vedoucí) stydí. Že si zakládá na dobré spolupráci s policií apod. Že nebude tuto stížnost ventilovat radě města jako porušení pracovní kázně, protože by to vrhlo stín na celý úřad. Jako řešení proto navrhne organizační změnu v podobě sloučení odborů (zde je již otevřený útok na pozici ženy o níž vyprávím). A když se opět tato, stále ještě vedoucí odboru, ohradila, že nikdy žádnou urgenci v této oblasti nedostala a chtěla ten dopis, aby k němu mohla zaujmout oficiální stanovisko, byly její dny ve funkci sečteny. Samozřejmě, že jí ten dopis nebyl postoupen, protože (jak se domnívám) byl patrně jako „důkaz“ vyžádán. Když tedy ani tohle příliš neprošlo, nezbývalo paní starostce jiné řešení, než to osvědčené a vždy úspěšné. Spisový a správní řád. Pracoval jsem několik let v pozici tajemníka městského úřadu a vím, že pokud uděláte důkladnou kontrolu dodržování spisového řádu u kteréhokoliv úředníka, tak budete úspěšní a nedostatky najdete, protože je najít CHCETE. A to se taky stalo. Abychom si rozuměli. Neměl bych námitek proti takové kontrole, pokud by se jednalo o systematickou snahu zlepšit práci úřadu v oblasti spisového a správního řádu jako celku. O to tu ale v žádném případě nešlo. Ta kontrola nebyla udělána plošně, ale adresně s cílem NĚCO najít na konkrétním člověku a mít tak oprávnění trestat. Tomu odpovídá i výstup tohoto cíleného „šetření“. Naše žena nedostala šanci se k problému ani vyjádřit. Spisový materiál jí nebyl vrácen, o nějakém jejím stanovisku nebylo ani řeči. Oproti všem právním systémům civilizovaného světa byla zvolena cesta PRESUMPCE VINY. A co víc. Té ženě byla okamžitě nařízena dovolená. Pro nezasvěcené malé vysvětlení. Tato cesta bývá obvykle zvolena, když se chce organizace s někým rozloučit pro obzvláště hrubé porušení pracovní kázně a nechce, aby ten pracovník mohl „zamést stopy“. Tento její „zločin“ byl následně patřičně zdůrazněn a komentován na poradě ostatních vedoucích.

Prožívaná nespravedlnost, veřejné ostouzení a potupa vedly zcela logicky k psychickému kolapsu naší ženy.

Další postup vládkyně úřadu je stejně jednoduchý, jako nekorektní a nechutný. To, co by u jiného úředníka na kterémkoliv úřadu mohlo vést maximálně k výtce, vedlo vládkyni úřadu k tomu, aby svou pomstu za zločin nesouhlasu dokončila. A to přesto, že jí to podle zákona o obcích nenáleží. Odvolání z funkce, ukončení pracovního poměru.

Patrně si položíte stejnou otázku jako já. A co ten, jemuž je zákonem uloženo konat a to nejen v případě již zmíněného trestného činu pomluvy. Zákon mu (na rozdíl od starostky) ukládá personální řízení úřadu v plném rozsahu. Mám na mysli tajemníka úřadu. Z obavy, aby neohrozil své setrvání na postu tajemníka až do důchodového věku, zahrál pouze roli vykonavatele vůle Jejího Veličenstva. Komické a současně i typické je i to, že roli „hřímajícího spravedlivého“ přenechal další osobě, které to z žádného titulu nenáleží. V tomto případě se jednalo o jednoho (jednu) z nohsledů vládkyně, který sní o budoucí zářivé kariéře na tomto úřadu. Bylo by to opravdu komické, kdyby to nebylo tak tristní.

Tady bych měl asi skončit. Naše žena nenašla dost psychické síly se s úřadem soudit a opustila úřad dohodou. Mocní zůstali mocnými, nohsledi zůstali nohsledy a slaboši slabochy. „Spravedlnosti“ bylo učiněno za dost!

Ale nějak nemohu skončit. Znovu se musím ptát, jak je to vůbec možné. Obzvláště, když to není poprvé. Kladu si neustále otázku, co musí být splněno, aby to mohlo takhle beztrestně fungovat. Především musí existovat mechanismus, který dovolí, aby do vedoucích funkcí, ať už volených nebo jiných, se dostali lidé dostatečně omezení, ješitní, pomstychtiví, s problematickou emoční inteligencí. Ti se pak následně obklopí lidmi, jejichž hlavní předností je to, že donášejí, pomlouvají, jsou dostatečně servilní a rádi se hřejí na slunci momentálně mocných se všemi prebendami s tím souvisejícími.

Klasici teorie řízení uvádějí typické znaky těchto nefunkčních organizací řízených egocentrickými vládci. Uvedu jen ty hlavní. Zaměstnanci nejsou rozdělováni na schopné a neschopné, ale na oblíbené a neoblíbené a to výlučně na základě osobních sympatií a nesympatií vládce. Podle tohoto kritéria je potom posuzováno i chování zaměstnanců. Co jednomu projde bez povšimnutí, u druhého je považováno téměř za zločin. Velmi rychle se vytvářejí kliky (kdo s kým proti komu). Mezi oblíbené informační zdroje se dostávají donášení a pomluvy. Velká energie je věnována hledání vnitřního nepřítele.

K tomu všemu musí být splněna i další podmínka a to, že lidé, kterým zákon výslovně určuje, aby chránili zákonnost, musejí být dostatečně alibističtí a ustrašení (napadá mě nepublikovatelné slovo). Namísto obhájců práva a zákonnosti, se z nich stávají vykonavatelé vůle vládců. Odměnou pro ně je hlavně to, že je jim umožněno setrvání na lukrativním místě.

Především je ale třeba vytvořit v organizaci atmosféru strachu u těch ostatních. Dosahuje se toho exemplárností postihu těch, kteří byli neposlušní. Touto velmi efektivní cestou tak vzniká „mlčící většina“, obávající se toho, že by mohli být „na řadě“. A pokud se objeví několik slušných a odvážných, je jim vyhrožováno a často jsou donuceni k tomu, aby „se zařadili“, nebo alespoň mlčeli.

Opravdu to není o právě vládnoucím režimu, či politické straně. Záleží to výlučně na zcela konkrétních lidech. Tedy i na Vás.

PhDr. Miroslav Kadlčík,
Chotěboř

Článek nevyjadřuje názor redakce, dodržujte prosím pravidla komentářů.

Komentáře:

Jméno a příjmení:

Email:

Titulek:

Text:(publikovaný text)

Toto pole ponechte prázdné

Než odešlete svůj komentář, zamyslete se nad 4 následujícími body:
1. Komunikace s ohledem na ostatní - zdaleka ne všichni návštěvníci těchto stránek znají Váš postoj (jméno, přezdívku) či pochopí Vaši ironii. Komenáře v kterých se hádají dva zúčastnění s nulovým přínosem pro ostatní, jsou zbytečné.
2. Zjitřené emoce - mnohokrát je lepší reagovat s určitým časovým odstupem, než pod účinkem adrenalinu překotně naťukat komentář bez hlavy a paty.
3. Pravopisné a morální normy - je možné, že Váš komentář bude číst hodně lidí a proto se snažte řídit pravopisnými pravidly - "neschazujte" sami sebe a snažte se být objektivní.
4. Diskuzní a chatovací stránky jsou jinde - komentáře pod články mají sloužit k věcným a konstruktivním poznámkám k danému tématu.

Nevyhovující komentáře budou smazány!odpovědět | #1 | 1.04.12 19:04
Autor: Jana
Titulek:
Naprosto souhlasím s panem doktorem, něco podobného jsem zažila na vlastní kůži. Je zajímavé, že do této doby se nikdo z občanů Chotěboře nepřipojil s názorem k tomuto příspěvku.
odpovědět | #2 | 1.04.12 23:05
Autor: Josef
Titulek:
Pro některé pracovníky úřadu je možná škoda, že končí zima. Mohli by totiž nosit z ostudy kabát. Ale zdá se, že jim to nejen nevadí, ale snad si ani neuvědomují, že svým chováním ztrácejí nejen profesní ( i když někteří ji nikdy neměli ), ale i lidskou důstojnost. V poslední době je signálů o čemsi shnilém na městském úřadě nějak víc. Řekněme, že je jich neúnosně mnoho. Kauzou "jé, já zapomněla, že sedím v dozorčí radě, ale nebojte sa, já jsem nikdy nikomu žádnou stavební zakázku nepřihrála" počínaje, přes nesmiřitelné a zničující šikanování těch, kdo mají jiný názor a dokonce si ho dovolují vyjádřit až k frašce s uzavřením náměstí ve stylu " tak jsme si vás svolali, abychom vám řekli, že je nám tak jako jedno, co s vaším podnikáním bude ... poraďte si sami, jste podnikatelé, ne? " Zajímavé je, že se v hlavních rolích těchto nechutných představení vyskytují stále titíž představitelé města. Nemyslím, že jde o selhání té či oné politické strany, v komunální politice by mělo jít zejména o blaho svěřeného města bez ohledu na politickou příslušnost. Spíš jde o lidské selhání. Ale nevěřím tomu, že se ti, kterých se to týká zastydí nebo z toho dokonce vyvodí nějaké osobní závěry. A tak nezbyde, než aby si z toho opravdu vyvodil osobní závěr každý z obyvatel Chotěboře sám.
odpovědět | #3 | 2.04.12 05:39
Autor: chotěbořák
Titulek:
diskutuje se na . http://havlickobrodsky.denik.cz/diskuse/komentar-banalni-pribeh-z-jednoho-uradu.html
odpovědět | #4 | 2.04.12 08:22
Autor: Jarda
Titulek:
Holt žijeme v Chotěboři,tak se nedivte.Téhle pani moc fandim a věřim,že kompetentnim lidem z úřadu ještě pořádně zamotá hlavu a dočká se spravedlnosti.
odpovědět | #5 | 2.04.12 09:13
Autor: Pepan
Titulek:
Reakce jsou pouze jednostranné, co město? Nezdá se mi, že stojí na jedné straně bílá holubice a na druhé černý ďábel. Chce to vyjádření tajemníka, který řídí úřad.
odpovědět | #6 | 2.04.12 13:40
Autor: john
Titulek: Zastupitelstvo
Tady musí konat zastupitelstvo! Má však současná radnice vůbec nějakou opozici?
odpovědět | #7 | 2.04.12 14:58
Autor: Hugo
Titulek: Re:Zastupitelstvo
Vy máte dopodrobna zjištěno, že je všechno pravda? Já bych si to netroufl tvrdit, než se vyjádří druhá strana.
A politické blafy, to je dneska oblíbeným tématem neukojených ambic.
Ale že to městu trvá ! Tady vidím právě tu slabost - nedokáže okamžitě reagovat, aby se obhájilo. Do personálního stavu přece nemůže mluvit starosta, nebo místostarosta, to navrhuje tajemník a schvaluje případně rada. Tak jak to bylooooooo. Byly tam závažné chyby a proč se to tedy neřešilo dřív?
odpovědět | #8 | 2.04.12 21:00
Autor: jj
Titulek: Re:Re:Zastupitelstvo
Nechci s predstaviteli mesta sympatizovat ani za mak, ale proc by proboha meli cokoli resit na techto strankach? Neni to oficialni web, na web to podle me ani nepatri. Pokud nekdo neprokaze opak, bude to pouze pracovne-pravni spor, do kteremu nikomu krom zucastnenych nic neni. Nebo se pletu?

Muzete tomu priste predejit. Nevolte je. A nebudete se pak divit, ze na vas zbyde takovahle starostka :-D
odpovědět | #9 | 2.04.12 22:13
Autor: lucie
Titulek:
Tady je každá rada drahá. Komunální politika a politici především by tu měla být "pro lidi" a ne proti nim. Nicméně žijeme v době morálního marastu a tato kauza je jen jejím důkazem. Politici si neuvědomují (a nebo právě až moc), že nevystupují jen jako občané, leč i jako autority a měli by nám jít příkladem. A ne naopak. Sviňárna zůstává vždy sviňárnou. A nespravedlnosti je proto třeba se bránit !!! A to i přes žití na maloměstě, kde většina z nás se zná. V roce 2012 přece nebudeme dávat prostor čarodějnickým procesům a lidem, kteří zneužívají moc (a mají negativní vzor ve vládních politicích), léčí si mindráky, atd. Já bych se tedy určitě bránila ! Co zneužití pravomoci úředního činitele ? A co na to nadřízený orgán úřadu, inspekční orgány ? Postižené paní už to může být fuk, stejně jí na městě dle textu článku udělali "psí nohy", nicméně na rozdíl od byrokratického vedení úřadu je ona sama proti všem. Lidi, volte příště raději osobnosti než strany. Chce to asi nový vítr do plachet než vyhořelé úředníky před odchodem do důchodu, kteří si na Chotěboř z nadprůměrně placených pozic za peníze nás daň.poplatníků udělali trafiky ! No, a když nedojde na tu světskou spravedlnost, ještě je tu spravedlnost morální - na takového člověka plného zloby dřív nebo později dojde, ať už chce nebo ne... Karma to zařídí, jak řekl v jednom seriálu Earl. Nebo jak jeden pan Havel věřil, že "Pravda zvítězí nad lží a nenávistí". Já tomu věřím. Všichni nejsme a nebudeme hyeny. Pěkný den
odpovědět | #10 | 3.04.12 08:29
Autor: Pepan
Titulek: Re: Lucie
S první polovinou komentáře musím souhlasit, ale druhá je pod vlivem typu "Veverky". Jak můžete morálně napadat osobu, když nevíte skutečnosti?
A to se hlásíte k Havlovi? Fuj, jste duševně vyhořelá víc, než jsem si myslel.
odpovědět | #11 | 3.04.12 13:33
Autor: Tomáš
Titulek: Re:Re: Lucie
Opět náš znalec ve všech oborech Pepan.To vypadá,že bude asi z radnice.
odpovědět | #12 | 3.04.12 14:18
Autor: Pepan
Titulek: Tomáš
Ale ne taťko, to jsi mě opravdu nepoznal? Jsem tvůj Tomášek, vždyť si o tom každou noc s mamkou povídáte.
odpovědět | #13 | 3.04.12 15:15
Autor: Eva M.
Titulek: DEKUJI
Dobrý den, děkuji starostce, že se mne zastala a mojí vedoucí zničila. Eva, úřednice MÚ Chotěboř
odpovědět | #14 | 3.04.12 15:17
Autor: starostka
Titulek: RE: DEKUJI
Mně neděkujte. To já ne, to všechno tajemník.
odpovědět | #15 | 3.04.12 15:20
Autor: Tajemník
Titulek: RE: DEKUJI
Zase já? Já za nic nemůžu, mně to starostka poručila. Jinak že se mám chystat do důchodu!
odpovědět | #16 | 3.04.12 15:22
Autor: Pepa P.
Titulek: že by konečně vyjádření od potrefených hus?
No vidíte, takže je to všechno práce tajemníka, starostka je nevinná.
odpovědět | #17 | 3.04.12 16:51
Autor: Jirka
Titulek:
Pokud se všichni budou stavět k dění na radnici podobným způsobem, dočkáme se asi ještě pěkných věcí. Přece nemůže být všem jedno, že odborníci odcházejí, či jsou odcházeni a úroveň úřadu klesá ze dne na den. Co na to zastupitelstvo, radní ? A co na to koaliční partner - ODS ? Nechce se mi věřit, že nikomu na ničem nezáleží. A myslím, že nejen já se budu při příštích volbách hodně ohlížet na to, jak sé kdo v této situaci choval.
odpovědět | #18 | 3.04.12 19:40
Autor: Danuše
Titulek:
několik let žiju mimo Chotěboř,ale dění v mém rodném městě mě zajímá i tady za mořem. Proto mi neunikl ani tento článek. Přečetla jsem ho jedním dechem a musím uznat,že pan doktor psát opravdu umí. Ze začátku jsem tu pani velice litovala, ale postupem času a odezníváním emocí a určitě k tomu přispěly i komentáře, mi došlo, že nikdy není nic jen černé a bílé. Ted na mě tento článek působí dost účelově. Onu dámu asi neznám,takže vůbec nemohu hodnotit její pracovní morálku,ale myslím si, že ani tyto komentáře nejsou na místě.Vždyt tuto situaci může posoudit jen ten, kdo u toho byl. Proto se nemohu vyjádřit k té kauze, ale jen ke komentářům. Já vím, ono je strašně jednoduché napsat to, co mi JEDNA PANÍ POVÍDALA. ale, co si takhle ověřit informace. Protože jinak jste stejní, jak ti, které tady označujete za viníky. Vždyt právě tímto vaším chováním se vracíte do doby totality, a za tohle já jsem klíčemi opravdu nezvonila. Věřím, že ona dáma v brzké době sežene dobrou práci, ikdyž, já jako soukromník bych si ji do svého podniku po přečtení tohoto článku asi nevzala. Nevím, jak tomu je v Cechách , ale tady se na loajalitu docela hledí..
odpovědět | #19 | 3.04.12 23:21
Autor: Pepa
Titulek:
O tomto případu vím dost na to, abych si udělal celkem objektivní názor. Informace jsem získal ne způsobem "jedna paní povídala (v autobuse, na záchodě atp.)".
Osobně sice neznám paní, kterou z úřadu vyhodili, ale má partnerka ano a jejímu názoru 100% věřím. Paní byla slušná, profesionální a milá (já jako muž dodávám i příjemná na pohled, což může být také jejím významným proviněním v kauze), po celou dobu jejího působení na úřadě její oddělení patřilo k nejlépe hodnoceným, nikdy k její práci nebyly výtky.
Až donedávna. Kladu si tedy otázku co se tedy změnilo, že to vzalo tak dramatický konec?
Pokud tedy nedávno vedení města zjistilo, že paní je tak špatná zaměstnankyně, že ji poslalo na dovolenou a posléze vyhodilo bez předchozího standardního postupu dle pracovního práva výtek/důtek, jako např. poté u p. Pospíchalové?
Dle mého názoru si mohu udělat jen 2 závěry. Toto svědčí buď o totální neschopnosti jejích nadřízených, kteří ji roky chválili či nekontrolovali a její chyby přehlíželi anebo o jejich velmi velmi špatném úsudku. Případně obojí.
Anebo je tu třetí možnost, že výše uvedený článek je pravda. Každopádně takoví lidé nemají na těchto pozicích co dělat.
odpovědět | #20 | 3.04.12 23:48
Autor: Karel N.
Titulek: chování
Já sice neznám paní, co zničili, za to znám naši starostku. A klidně věřím, že tak jak je to napsáno v článku, se to klidně stát mohlo. Starostku znám jak z osobního jednání, tak z veřejných vystupování. A myslím si, že její chování se po nástupu do funkce opravdu dost změnilo k horšímu. v osobním jednání je velice arogantní až diktátorská bez přístupu k diskuzi, vždy musí být po jejím. A co se týče jejích veřejných vystoupeních, již se dost opakuje a upřímně řečeno, už ji máme trochu dost. "Vymete" totiž každou akci, i tu, kam ji nikdo nezve. Říkáme jí "střihačka pásek".
odpovědět | #21 | 4.04.12 08:04
Autor: Pepan
Titulek: Re:Pepa
Tak pod tohle se ti Pepo podepíšu., tak to vidím i já. To je rozumný příspěvek, ä ne nesmyslné plácání
odpovědět | #22 | 4.04.12 09:08
Autor: satanas
Titulek: Re:chování
Jejkapána, tak to jsem rád, že to není jen můj názor. Mám s paní starostkou stejnou zkušenost. Takovej malej Kléma.
odpovědět | #23 | 4.04.12 11:11
Autor: Roman
Titulek: Info o kauze Ing. Pospíchalová
http://oschotebor.webnode.cz/
"alibistická" odpověď tajemníka (oficiální stránky město Chotěboř, sekce Dotazy a odpovědi, dotaz je z 21.2.2012, odpověď 24.2.2012, momentálně na druhé straně dotazů a odpovědí):
http://chotebor.cz/modules/dotazy_odpovedi/dotazy_odpovedi.html?stranka=2&kid=0
odpovědět | #24 | 4.04.12 11:43
Autor: Lana
Titulek: A víte?
A víte, že pan PhDr je partner "vyhozené" paní?
odpovědět | #25 | 4.04.12 12:02
Autor: Tomáš
Titulek: Re:A víte?
A co to jako mění za situaci? I kdyby jejim partnerem nebyl,tak i tak si ho vážim,protože se paní V.zastal a napsal to,co napsal.I kdyby na tom článku byla jen polovina pravdy,tak to ukazuje jak si někteří zaměstnanci na úřadě dělají co se jim zalíbí a semelou svého podřízeného.Bordel je to o to větší,když máme radu a zastupitelstvo,kde se přece tenhle případ musel řešit.Otázkou je,jaké podklady o tom zastupitelé dostali.
odpovědět | #26 | 4.04.12 13:33
Autor: lana
Titulek: Nic.
Nic to nemění, jen uvažuji o objektivinosti. To byl jen impuls k dalšímu a možná hlubšímu zamyšlení.
odpovědět | #27 | 4.04.12 14:10
Autor: advokát
Titulek: Re:Nic.
Objektivní to je, něco o tom také vím. Snad jenom, že ten příběh byl ve skutečnosti ještě trochu košatější. A na vyhazov té paní tenhle konkrétní přestupek nebyl, to by u soudu neobstálo. A že zastupitelstvo na tyhle věci nemá ze zákona páky, to jen volí a odvolává starostu, místostarostu a radu města. Víc nemůže, snad jen žádat podrobnější informace. A zasedání rady jsou ze zákona neveřejná, takže těžko vyhovět Danuši, aby si diskutující ověřili informace. To prostě nelze! A tak každý ví jen to, co k němu různými kanály prosákne.
odpovědět | #28 | 4.04.12 15:54
Autor: šalamoun
Titulek: užiteční idioti
Zdravím Stalinovy užitečné idioty (ano, skutečně se diskutující zde ve své omezenosti stávají pouhým nástrojem šíření zla). George Orwell Stalina znal, zkusme to tedy po Orwellovsku (při sledování intelektuální úrovně přispěvatelů raději napovím – G. Orwell napsal slavnou alegorii Farma Zvířat)
Prasata proti ostatní zvěři. Autor článku je prase Pištík (Molotov – propaganda), který napsal manipulativní blábol plný polopravd a lží, aby uspokojil svou gejšu a svého pána v jedné osobě, v románu tedy prase pojmenované Napoleon (Stalin). Pozměnil pravdu, jen aby tupé ovce souhlasně zabečely. Ano, zdejší diskutující jsou Orwellovské ovce. Čtyři nohy dobré, dvě lepší. Ha, ha.
Prase zakvičí, ovce zabečí.
Vaše prostoduché napadání lidí (bez znalosti podstatných informací o případu), se proměnilo v ubohou a marnivou osobní mstu za vaše neléčené bolístky. Celé to tady vypadá jako upocená masturbace ochablého přirození.
odpovědět | #29 | 4.04.12 16:02
Autor: Karel
Titulek: RE: (Pepa asi trefil hřebík na hlavičku)
Já myslím, že pan Pepa možná bezděky trefil hřebík na hlavičku. Paní, kterou vyhodili, je skutečně příjemná pohledná žena, což se nedá říct o ostatních účastnicích kauzy. Možná se jedná o v jádru prachobyčejnou přízemní závist a žárlivost.
A to, jestli se jí zastal její partner, jen zvedá jeho i její kredit, že si to nenechali líbit. Protože přesně tohle by se jim moc hodilo.
odpovědět | #30 | 4.04.12 16:10
Autor: Romča
Titulek: no fuj

Přesně tak, souhlasím s předchozím příspěvkem pana Karla. Tady nám jakási paní ze zámoří, která vůbec neví, jak to chodí na malém městě, tvrdí cosi o loajalitě, já bych to spíš nazval doporučuje lidem držet ústa. Kam by ale tohle vedlo? Jak by se o tom dozvěděla širší veřejnost když ne zveřejněním?
Já bych si to také líbit nenechal, pozval bych i tisk nebo televizi. Případně Šalamoun, který sežral své vlastní lejno, leje kýble hnusu.
Jeho metody zřejmě pocházejí přímo ze zdroje. BRAVO!Opravdu "účinné" zastání pí starostky...
Svý k svému ...
odpovědět | #31 | 4.04.12 16:13
Autor: Ivan
Titulek: tok informací
Já bych jen něco dodal k toku informací. Městský úřad má asi tak 80 až 100 zaměstnanců? Většina má rodinu a přátele a známé. Proč si starostka myslí, že by se takové jednání řeznického psa mohlo utajit?
odpovědět | #32 | 4.04.12 16:15
Autor: šalamoun
Titulek: Re:RE: (Pepa asi trefil hřebík na hlavičku)
Co má půvab společného s pravdou???
Asi tolik, kolik má objektivita společného s hájením vlastní partnerky. :-)
odpovědět | #33 | 4.04.12 16:17
Autor: Šeherezáda
Titulek: je to trapné, pane Šalamoune ...
Pan Šalamoun, kromě toho, že zřejmě sežral své vlastní lejno, si také myslí, že vulgárními příspěvky dosáhne toho, že diskuze bude zrušena. Dosáhne maximálně toho, že správce stránek smaže jeho vulgární příspěvek, případně se bude diskutovat jinde.
http://havlickobrodsky.denik.cz/nazory_region/komentar-banalni-pribeh-z-jednoho-uradu-20120328.html
odpovědět | #34 | 4.04.12 16:20
Autor: šalamoun
Titulek: Re:no fuj
Ano, přilil jsem svůj kýbl hnusu do již zaplněné žumpy. Tam taky splašky náleží - do stoky lidské obludnosti.
odpovědět | #35 | 4.04.12 16:24
Autor: šalamoun
Titulek: Re:je to trapné, pane Šalamoune ...
Walt Whitman byl také považován za obscénního. Inu, transcedentalisti se nestydí.
A mimochodem, odkdy je naturalistický výraz mravně špinavější, než osobní útoky nezasvěcenců? :-)
odpovědět | #36 | 4.04.12 16:33
Autor: Ríša
Titulek: raději tedy tupé mlčení a souhlas?
Pane Šalamoune a vlastně i ti ostatní, já si myslím, že lepší debata, byť i nezasvěcených než tupé mlčení tupého stáda, tzv. mlčíčí většiny ... Každý ať si to přebere jak umí. A koho to nezajímá, až si to nečte a nepřemýšlí o tom. Pak ať se ale nediví až dopadne podobně. :-)
odpovědět | #37 | 4.04.12 16:38
Autor: šalamoun
Titulek: Re:raději tedy tupé mlčení a souhlas?
správně, právě proto reaguji, abych nemusel tupě mlčet. A rozhodně zde nezastávám stanovisko většiny.
A jak dopadnu? - zatím se skvěle bavím :-)
odpovědět | #38 | 4.04.12 17:19
Autor: Ivan
Titulek: Pravidla diskuze
Doporučuji všem než sem začnou ťukat příspěvky bez rozmyslu, ať si nejdříve přečtou pravidla diskuze pod článkem uvedené.
odpovědět | #39 | 4.04.12 17:20
Autor: Lenka
Titulek: nic není černé ani bílé
Vyhozená paní asi nebude takový průšvihář, aby ji museli hned vyhodit a paní starostka také asi není ďábel v sukních. Jinak by se přeci nedostala na takovou pozici. Já ji jednou viděla i plakat!
odpovědět | #40 | 4.04.12 17:22
Autor: Ďáblík
Titulek: RE: nic není černé ani bílé
Plakat umí každej, určitě i Hitler, Stalin a Kim Čong Il uměli ...
odpovědět | #41 | 4.04.12 17:23
Autor: Lenka
Titulek: všude se najdou slušní ...
Úřad je společnost lidí. A všude se najdou slušní i bezohlední jedinci. S tím se musí v životě počítat.
odpovědět | #42 | 4.04.12 17:25
Autor: Ďáblík
Titulek: RE: všude se najdou slušní ...
... dokonce i mezi vrahy.
odpovědět | #43 | 4.04.12 17:34
Autor: Ďáblík
Titulek: RE: Ivan: tok informací
Protože se všechny průšvihy až doposud ututlaly a lidi si to nechali líbit?
odpovědět | #44 | 4.04.12 17:37
Autor: Alena
Titulek: všechno dobré bude po zásluze potrestáno
Boží nebo jaké mlýny melou pomalu, ale jistě. Přeju všem účastníkům kauzy klidné a spokojené spaní a vyhozené paní, ať si najde lepší práci. Všechno zlé v životě je k něčemu dobré.
odpovědět | #45 | 4.04.12 17:43
Autor: šalamoun
Titulek: Re:všechno dobré bude po zásluze potrestáno
hezká (i když trochu klišoidní) metafora. Otázka zní, zda vyvrcholení celého případu nebylo právě to finální, pomyslné máchnutí lopatky božího mlýnu....
odpovědět | #46 | 4.04.12 17:44
Autor: pepan
Titulek: volby
Já se tedy docela upřímně těším na další volby. A přeju si změnu nejen kvůli nějakým průs..., ale hlavně z přízemního zájmu, aby na radnici zase seděli lidi, kteří budou trochu reprezentovat v dobrém slova smyslu, ne ve smyslu vzhledu, i když ani to by pro změnu neškodilo. Jako např. p. Škaryd. Jaktože za něj takovéto aféry nebyly?
odpovědět | #47 | 4.04.12 17:51
Autor: Božena Němcová
Titulek: Re:nic není černé ani bílé
Paní starostka se nejspíš obklopila špatnými rádci (rádkyněmi). Ale to už přeci znáte z českých pohádek ... Dnes se tomu říká profesionální chyba nebo manažerské selhání, když si neumíte dobře vybrat své spolupracovníky a zaslepeně nasloucháte drbům.
odpovědět | #48 | 4.04.12 17:54
Autor: šalamoun
Titulek: Re:volby
pěkná politická agitka...
není nad to využít každé příležitosti :-)
odpovědět | #49 | 4.04.12 19:41
Autor: Roman Juránek (43)
Titulek: Re:Re:volby
Nechci se do této diskuse moc míchat, protože neznám nikoho z aktérů této kauzy a ani nemám informace o tom jak se celá záležitost seběhla.
Podle mého názoru ovšem hlavní chyba nastala v okamžiku, kdy se vyhozená paní neobrátila na soud a podepsala ukončení pracovního poměru dohodou. Pokud byla v právu měla se soudně bránit. Soud by jí dal buď za pravdu nebo ne, ale v každém případě by vznikl precedens, který by do budoucna mohl potenciální "oběti" bránit. Takhle se s tím už nic nedá dělat, k objektivním informacím nikdo přístup nemá a takto ex-post napsaný článek pouze zvyšuje hladinu "nasranosti" občanů. Jenže občanská společnost je také o ochotě občanů brát se za svá práva.
odpovědět | #50 | 4.04.12 19:57
Autor: šalamoun
Titulek: Re:Re:Re:volby
konečně racionální a pragmatický názor uvědomělého člověka. Plně souhlasím, o nic jiného mi dnes nešlo...
...snad už nastane konec těm několikadenním zvráceným urážkám od samozvaných soudců, kteří vždy v běsníci vřavě povstanou z rozvášněného davu zmanipulovaných loutek...
odpovědět | #51 | 5.04.12 07:23
Autor: J.Kuba
Titulek: KUBA
plne davam za pravdu šalamounovi,stalo se a myslim si ze by si mela pani ted najit nejakou praci rukama,treba ji to prejde,Fnukat nema cenu prace ji vyleci.KUBA
odpovědět | #52 | 5.04.12 07:35
Autor: salalala
Titulek: Re:Re:Re:Re:volby
No šalamounku,nějak je na Tobě vidět, jak se strašně snažíš všechny přesvědčit jak je tato diskuze zvrácená,až je z toho cítit osobní zájem.Svobodu slova nelze zastavit ať si říká kdo chce co chce.Je to pouze tvůj postoj k teto situaci,ale měl by jsi rozhodně respektovat i ostatní názory a ne tak vulgárně urážet ostatní,kteří máji jiný postoj k této věci. Je to proboha jenom diskuze,tak kolem sebe nekopej a neurážej. Jinak jsi v tu chvíli naprosto stejný. Rozhodně tuto diskuzi ty neukončíš a názory lidi nezměníš ani urážkami na jejich inteligenci,spíše naopak.
odpovědět | #53 | 5.04.12 07:39
Autor: lola
Titulek: Re:Re:Re:Re:Re:volby
No asi jim jde o místo.....................Chtělo by to televizi at je vzrůšo........
odpovědět | #54 | 5.04.12 08:05
Autor: Yi
Titulek:
Salalala: Jenomže vytvořit si objektivní názor jen po přečtení sdělení jedné strany zkrátka není možné, proto si myslím, že zmínění Orwella je na místě. Mám z diskuse stejný pocit jako Salamoun.
odpovědět | #55 | 5.04.12 08:21
Autor: Pepan
Titulek: Re:Yi
To už tady ale tvrdím čtyři dny Plho...,
A pepane, máš to opravdu s malým p?
odpovědět | #56 | 5.04.12 08:23
Autor: šalamoun
Titulek: Re:Re:Re:Re:Re:volby
nic vulgárního jsem neřekl....jen jsem použil argumentační styl zdejších "diskutérů", s trochu odlišnou terminologií :-)
a nechci diskusi zastavit, jen zkorigovat (proto šalamoun, syn krále Izraelitů - ale dítě půlit nebudu, abych usmířil hašteřivé ženy).
Panuje zde jednostranný názor opírající se o neobjektivní článek - ve jménu demokracie vyvažuji pomyslný jazýček na vahách spravedlivého úsudku
odpovědět | #57 | 5.04.12 08:23
Autor: Bohoušek
Titulek: Re:
Oficiální stanovisko úřadu bude přesně opačné, jak jinak! A kdo teď bude soudit, kdo má pravdu? Paní opravdu měla jít k tomu soudu. Jenže každý na to nemá nervy a možná ani peníze, tohle není levný špás. A při zoufalé úrovni českých soudů nikdy nevíte, jak to dopadne, zvlášť, když se soudíte se státním aparátem. To by se možná musela soudit až do Strassburku. No a právě s tím se počítá, že to lidi radši vzdají předem. Každý holt není tak silný v kramflecích jako pan Roman. Minimálně 80% populace je spíše lidí obyčejných, slabých, konflikty nevyhledávajících a majetkově nepříliš zajištěných. Takoví normální zaměstnanci jsou to, kteří chtějí mít práci a klid na rodinu. Politika, bankovnictví, soudnictví a podobné záležitosti nejsou součástí jejich životů, neumí se v těchto sférách pohybovat. To však nedává právo těm "lepším" nebo spíš protřelejším 20%, aby se nad ně vyvyšovali nebo aby situace zneužívali na jejich úkor.
odpovědět | #58 | 5.04.12 08:31
Autor: šalamoun
Titulek: Re:
děkuji za podporu věcné a objektivní argumentace
:-)
odpovědět | #59 | 5.04.12 08:40
Autor: Roman Juránek
Titulek: Re:Re:
No já jsem se ještě v životě s nikým nesoudil, ale tohle je přesně ten případ, kdy by se k soudu jít mělo. A u soudu tahá zaměstnavatel vždy za kratší konec. Existují dokonce právnické kanceláře, kteří poskytují právní rady v takovýchto případech zdarma. A, ač to tak na první pohled nevypadá, soudy dnes pracují výrazně lépe, než před lety. Jenže s tím ta paní už nikdy nic neudělá, podepsala dohodu a tím to jednou provždy končí. A jestli chtěla být v klidu ..., kdyby byla v klidu, tak by asi nevznikl tento článek.
odpovědět | #60 | 5.04.12 08:47
Autor: Yi
Titulek:
Bohoušku, takže nyní soudit, kdo má pravdu,můžete, když zde máte "tu pravdu" podanou pouze v článku od člověka, který má v podstatě jen osobní motivy se zde takto prezentovat?
Myslím, že pokud má partner dotyčné paní dost kuráže na sepsání tohoto článku s jediným cílem poškodit vedení města v očích veřejnosti, měl mít dost kuráže na soudní spor. Možná však motivy, proč k němu nedošlo, mohou být i ty, že dotyčná opravdu porušila své pracovní povinnosti a divím se, že tuto variantu je ochotno přijmout tak málo diskutujících.
odpovědět | #61 | 5.04.12 09:08
Autor: šalamoun
Titulek: Re:
přesně tento pocit z celé kauzy mám i já...neschopnost vyrovnat se s vlastním pochybením, kompenzovaná nečestným útokem přes média, namísto použití dostupných právních prostředků. Příjde mi to zbabělé a zákeřné. V celém textu navíc cítím rétoriku předlistopadových dnů.
odpovědět | #62 | 5.04.12 10:25
Autor: Pepan
Titulek: Re:Yi
Vy jste poslední dobou viděli, že by se někdo zastal úředníka,nebo že by někdo někoho pochválil? I kdyby měl pravdu, tak je bulvární vnímání na prvním místě.Tak zmasírovaný národ se jen tak hned neuvidí.
Tu masu anonymní nenávisti si ale tvoříme sami.
Je to hnus velebnosti, na prvním místě seriály, lahváč a grilování. To je dnes kulturnost tohoto národa. Pan Kadlčík se prostě po jakési poradě potřeboval vybouřit s perspektivou odvety a blaha.
odpovědět | #63 | 5.04.12 10:49
Autor: Alena
Titulek: tajemnik
Dobrý den, neznám osobně nikoho ze zúčastněných. Co však nechápu, jsou osobní útoky na obě strany, to je snad zbytečné. Podívala jsem se na stránky MÚ Chotěboř, doporučuji i ostatním. O personálnách otázkách rozhoduje tajemník města, nikdo jiný to v kompetenci nemá. Ani starostka, ani rada ani zastupitelstvo. To jsou fakta.
odpovědět | #64 | 5.04.12 10:55
Autor: Jiřina L.
Titulek: potrefena husa
Držím pani palce, ať si najde dobrou práci a za vším udělá tlustou čáru. Já kdysi zažila něco podobného, bohužel v době, kdy se nebylo možno bránit ani soudně ani mediálně. Dodnes ve mně zůstal pocit hořkosti. Obdivuji ji, že nechala svého partnera, aby ji projevil svůj názor mediálně. A všichni, kdo zde napadáte obě strany, kde berete jistotu, o koho se vlastně jedná, když v článku nepadlo jediné jméno účastníka? Pokud se někdo v článku poznal, jedná se zřejmě o potrefenou husu.
odpovědět | #65 | 5.04.12 10:59
Autor: Terka
Titulek: RE: tajemnik
Pokud pan tajemnik jiz nestaci na svou funkci, mel by uvazovat o odchodu do duchodu a uvolnit sve misto jinym. :-)
A pouze dodatek ke kauze. Ja bych se take soudila, kdyby me to melo stat posledni penize, co mam. Dukazni bremeno v pracovnim sporu je na strane zamestnavatele, tudiz necht on dokaze veskera zavazna pochybeni. Prave z techto duvodu vetsinou vyhrava zamestnanec ...
odpovědět | #66 | 5.04.12 11:25
Autor: volejka
Titulek: ...a jde vůbec o diskutovaný úřad?
Naprosto souhlasím s Yi. Něco málo jsem se různě poptal (a ne jen u institucí v Chotěboři) a tak mě napadlo: Kdo ví, zda jde v článku o zde diskutovaný úřad, protože zaměsnankyně, která ho naposledy dobrovolně opustila, určitě nechodila do práce vždy "až PŘED osmou...", ale s jistou dávkou pravidelnosti až PO osmé. Zřejmě pak nestíhala plnit řádně a včas své pracovní povinnosti a po provalení úřad opustila právě na radu svého právníka raději dohodou. Tedy: Jaký úřad měl pisatel ve svém článku na mysli? Připouštím, že je možné, že měl při jeho sepisování špatné či neúplné informace.
A ještě jednu poznámku k zamyšlení. Je zajímavé, že se v této diskuzi od samého počátku diskutuje o MěÚ Chotěboř, ale z článku to evidentní není. Kdo jsou tedy ti Josefové, Jany, Jardové apod.? Každý nechť si odpoví sám.
odpovědět | #67 | 5.04.12 11:27
Autor: šalamoun
Titulek: Re:potrefena husa
pravděpodobně jste si neprošla obě diskuse (zde i na HB deník) dostatečně důkladně. Někteří přispěvatelé ve svých osobních urážkách odhalili identitu zúčastněných a článkem pošpiněných osob tak nevybíravým způsobem, že to v některých případech podle mne napňuje skutkovou podstatu trestného činu. Proto bych byl s termínem "potrefená husa" opatrný. Já např. s touto kauzou nemám společného vůbec nic...jen mi vadí ty záštiplné útoky podložené pouze neobjektivním článkem, bez schopnosti korektní argumentace.
odpovědět | #68 | 5.04.12 11:32
Autor: šalamoun
Titulek: Re:...a jde vůbec o diskutovaný úřad?
KONEČNĚ někdo zasvěcený....snad už začne pravda pomalu vylézat na světlo boží :-)
odpovědět | #69 | 5.04.12 11:51
Autor: šalamoun
Titulek: Re:RE: tajemnik
jak o něco níže naznačil "volejka"...dotyčná podle něj opustila zaměstnání na radu svého právníka. Mě z toho vyplývá, že její právní zástupce nahlédl (podle zákona) do dokumentace spojené s ukončením pracovního procesu a usoudil, že soudní cesta je na základě důkazních materiálů neprůchozí.
odpovědět | #70 | 5.04.12 11:53
Autor: volejka
Titulek: Re:Re:...a jde vůbec o diskutovaný úřad?
Zasvěcený?...to si netroufám tvrdit. Ale než začít napadat a urážet...je lepší se pozeptat na více místech. A já mám informace trochu odlišné, než uvádí pisatel článku a pár diskutujících, mezi nimiž si tu možná někteří hojí své mindráky.
odpovědět | #71 | 5.04.12 11:58
Autor: volejka
Titulek: Re:Re:RE: tajemnik
Mně z toho vyplývá to samé :)
odpovědět | #72 | 5.04.12 12:02
Autor: Advokát
Titulek: Re:tajemnik
Formálně to je tak. Tajemník má k ruce ještě personalistu. Ale víme, že ještě existují neformální, tedy neoficiální vztahy, tlaky a nátlaky, třebas i vyhrožování, zastrašování, atd. A člověk, který má něco oficiálně v kompetenci, může těmto tlakům pohlednout. Nakonec, k čemu bychom volili zastupitelstvo, radu i samotného starostu, kdyby na úřadě neměli na nic vliv? To by pak nemělo smysl chodit k volbám. Ono je to v zákoně trochu divně stanoveno, a proto to v praxi často funguje jinak, leckdy na samé hraně zákona nebo až za ní. Záleží pak na jednotlivých aktérech a na síle jejich osobnosti, na jejich charakteru, atd. Vždyť všichni známe z médií, jaké hrůzy se dějí v Praze na magistrátu, ale i ve vládě nebo v parlamentu.
odpovědět | #73 | 5.04.12 12:05
Autor: PT
Titulek: Re:Re:...a jde vůbec o diskutovaný úřad?
Pravda to je(náš úřad),ale ty místečka na uřadě jsou strašně přijemný a neradi vidí kritiku a proč si dělat navíc nějaké problémy.Toto téma je špatné pro reklamu úřadu,nehodí se.Celkově na Chotebořsku je vidět jak úřad pracuje.Co jiného jde dělat třeba v Přibyslavi,Ždírci,Světlé atd.Prostě tady něco je....a ta kauza......ty lidi když se kouknou sami do zrcadla a řeknou si to sami pro sebe do očí,tak sami uvidí tu pravdu ač tak nebo onak.To je to nitro v každém z nás,které je bohužel většinově utlačované na úkor sebeprospěchu.........
odpovědět | #74 | 5.04.12 12:16
Autor: šalamoun
Titulek: Re:Re:tajemnik
jasně že možné je cokoli...ale to už jsme ve světě spekulací a konspiračních teorií...příjde mi (v této diskusi) nedůstojné, na tak chabých základech, urážet jednotlivé aktéry kauzy tak nechutným způsobem, jak se tomu zde děje...
odpovědět | #75 | 5.04.12 12:17
Autor: Občanka
Titulek:
PT, mně ale například vyhovuje, jak se naše město rozvíjí. Líbí se mi, že se opravují komunikace, kanalizace, osvětlení, že se opravilo nádraží, školka, že je Tesco. Že se před Vánoci konalo setkání na náměstí, že je vůle stavět byty pro mladé, že se staví rodinné domky, že naopak nemám pocit, že si jen někdo na radnici hřeje zadek. To je to, co od vedení města očekávám - žádné politické ambice, ale nějakou činnost. A pokud k ní patří i personální obměna, aby úřad fungoval efektivněji, pak je to jedině dobře.
odpovědět | #76 | 5.04.12 15:34
Autor: Jarda
Titulek: zdroj: sám jsem si vymyslel???
Dobrý den, na úvod předesílám, že nikoho ze zúčastněných v kauze neznám a nehodlám obhajovat, ale ani urážet. Jak to bylo, vědé jen oni sami a sami ať udělají pořádek ve svém svědomí. Co mne však zaráží, je vlna urážek, příp. spekulací a evidentně účelových lží, která panuje v komentářích a to nejen na účastníky kauzy, ale i diskuze. To mne tedy opravdu znechucuje - a zejména od lidí, kteří toto sami kritizují, např. šalamoun a volejka - šalamoun vstoupí do diskuze tím, že všechny urazí a volejka tady podsouvá spekulace, že paní podepsala dohodu na radu svého právníka! To nás chcete přesvědčito své objektivitě, když nám tvrdíte tuto informaci? Vy jste byl u jednání právník/klient? Takovou informaci jste nemohl nikde slyšet! Tuto informaci máte zřejmě ze zdroje Sám jsem si vymyslel ... A šalamoun, který mi byl v další diskuzi přes počáteční dramaticky šokující vstup velmi sympatický svým pragmatickým přístupem, mu skočí na takový špek, to bych u tak sečtělého člověka nečekal. Proto právě takové příspěvky padají do stejné kategorie, kterou sami krituzujete.
odpovědět | #77 | 5.04.12 15:45
Autor: Alena
Titulek: rozdvojení osobnosti
Tak jsem si na šalamounovu radu prohlédla i druhou diskuzi. Mně se např. v debatě líbí jak třeba P.KUBA souhlasí s příspěvkem šalamouna, když jsou oba odeslané ze shodné IP adresy ... že by pan Jekyll a Hyde v jedné osobě? To je fakt dobrý nápad něco sem sám napsat a pak si to ještě dalším druhým já odsouhlasit ... :-) Bravo, řešení hodné šalamouna. Veškeré vaše příspěvky a i další na ně souhlasné beru tedy raději s rezervou.
odpovědět | #78 | 5.04.12 15:50
Autor: Jiřina L.
Titulek: RE: občanka
Co má s touto kauzou společného to, že se opravuje kanalizace nebo staví Tesco? Volební a propagační stránky najdete jinde ... A mimochodem dodávám pouze jeden drobný fakt, většina z toho, co jste popsala, jsou dopředu plánované investiční akce dlouhodobého charakteru, tudíž je můžete k dobru připsat již minulým zástupcům na úřadě ...
odpovědět | #79 | 5.04.12 15:56
Autor: příležitostný čtenář
Titulek: Re:zdroj: sám jsem si vymyslel???
Objektivita - jak je vidět, bohužel s ní moc neumíme zacházet. Článek je osobním popisem konfliktní kauzy, z klávesnice evidentně důkladně informovaného pozorovatele. Kdyby autor uvedl, že je v blízkém osobním vztahu s odejítou paní, bylo by to fér vůči nám čtenářům a ať si na to udělá názor každý sám. Ale i přes jeho pravděpodobnou zaujatost je tu popsána řada konkrétních věcí (i s konkrétními osobami), které se buď staly anebo je to jinak. Jestli se staly, tak je to svědectví hodně podivných a nedobrých poměrů na úřadě, který se Většiny z nás nějak týká. Jestli je to všechno jinak a jedná se o křivá obvinění, očekávám, že se nelichotivě komentované a obviněné osoby budou účinně bránit. A pro informovanost veřejnosti také třeba v rámci této diskuze - pochybuji, že o ní neví. Pisatel článku se podepsal a jeho autentičnost lze snad ověřit i v prostředí internetu - velký bratr vidí vše. Mělo by se měřit stejným metrem. Nevyužití soudní cesty onou paní vedoucí pro svoji obranu mi nepřipadá jiné a více podezřelé než nevyužití soudní cesty paní úřednicí, co byla údajné šikanována ze začátku popisovaného dění. V obou případech to navenek vypadá jako šikanování ze strany nadřízeného, jenom je to o patro posunuté. Do boje proti soupeři s těžkou munici (Město má mimo docházky i další dlouhodobé evidence, síťovou kontrolu veškeré činnosti na počítači, včetně mailové korespondence, kamerový systém, policii, vlivné kontakty na dalších institucích) se málokdo pustí jen s odhodláním a rizikem faktického sebezničení v případě neúspěchu. Kdopak si při neomezeném přístupu na internet nevyřídí mailík nebo nekoukne do internetového obchodu či na ichotebor? Musel by být čistý jako lilie. Takže škraloup se dá najít víceméně na každém, šéfy nevyjímaje. Do evidence docházky vedoucích odborů vidí kromě vedení úřadu jenom informatik. Takže tvrzení jednoho diskutujícího o jakémsi doptání mezi známými na příchody paní vedoucí před osmou a po osmé mi přijde jako blufování nebo drby, nemělo by to být možné. A mimoto se mi nezdá být rozdíl mezi příchodem těsně před osmou a odchodem těsně po druhé (začátek a konec pevné části pracovní doby). Kdo se pohybuje kolem druhé hodiny odpoledne poblíž pošty, může si všimnout úředníků (vlastně spíš úřednic, muži úředníci jsou na úřadě na vymření), kteří odcházejí ve 14:01. Ranní odskoky zaměstnanců úřadu do sámošky "pro svačinku" v píchnuté pracovní době, to už je zajímavější téma, které ale radnici zdá se netrápí stejně jako venkovní skupinová nikotinová terapie u garáží...K vyřizování stížností (zmiňovaný dopis od policie - dost nestandardní) má úřad asi vnitřní předpis. Pochybuji, že v článku popsaný postup řešení stížnosti policie je s nějakým předpisem v souladu. Takže pokud si pisatel článku vymýšlí, doufám, že se radnice pochlapí a že se tahle kauza nebo její následky dostanou k prošetření do povolaných a neutrálních rukou, kam patří. Pokud si ale fakta nevymýšlí, tak je to ještě horší než to vypadá. S objektivitou a efektivním fungováním úřadu je to klikatý běh na dlouhou trať, stejně jako jinde. Vždycky je ale možné jednat slušně, ať už jde o úředníka nebo diskutéra, žejo, šalamoun? žejo, volejka? ...
odpovědět | #80 | 5.04.12 16:09
Autor: Vašek
Titulek: RE: rozdvojení osobnosti
Aleno, ještě jsi k nim zapomněla přiřadit i paní Vlastu ... Takže "objektivní" Šalamoun, KUBA P. a Vlasta
Takže 3 v 1. "Objektivně" 3 nesouhlasné názory s článkem. Už se těším na další šalamounův příspěvek k "vyvážení" debaty. Osobně mě tedy už jeho příspěvky nezajímají.
odpovědět | #81 | 5.04.12 16:15
Autor: jj
Titulek: Re:rozdvojení osobnosti
Ale no tak, Aleno... 81.200.55.* neni IP adresa ale prinejmensim subnet.
odpovědět | #82 | 5.04.12 16:22
Autor: Eva
Titulek: subnet
od subnetu není i k celé IP adrese příliš daleko, možná je to náhoda, možná 3 různé osoby, ale mně to spíš přijde podivné i vzhledem k souzněnosti příspěvků, příp. časové ose ...
odpovědět | #83 | 5.04.12 16:47
Autor: šalamoun
Titulek: Re:rozdvojení osobnosti ALENĚ
Tak to bych si vyprosil, detektivko Aleno! Nejsem idiot, abych si reagoval na své příspěvky. Pokud nechápete to, že IP adresa se skládá ze čtyř kombinací čísel, ale vidět jsou jenom tři + hvězdička, a že to znamená, že máme společného poskytovatele internetových služeb, tak se prosím nevyjadřujte!
odpovědět | #84 | 5.04.12 16:50
Autor: šalamoun
Titulek: Re:RE: rozdvojení osobnosti VAŠKOVI
to stejné, co Aleně...myslíte si, že mám zapotřebí reagovat si na své příspěvky???
K čemu by mi to bylo?
nemůžu za to, že jsou vidět jen tři kombinace čísel...ta čtvrtá je skrytá pod hvězdičkou.
odpovědět | #85 | 5.04.12 16:56
Autor: šalamoun
Titulek: Re:zdroj: sám jsem si vymyslel???
děkuji za uznání...na nějakou dobu jsem se odmlčel a ověřoval jsem si "volejkovu" informaci...zdá se být založená na skutečnosti, prý opravdu dotyčná požádala o právní radu za účelem žaloby...takže nevím, samozřejmě můj zdroj to má také z druhé ruky :-)
odpovědět | #86 | 5.04.12 17:02
Autor: šalamoun
Titulek: Re:Re:zdroj: sám jsem si vymyslel???
Ano, vždy je možné jednat slušně...moje úvodní alegorie byla přizpůsobením k útočnému stylu diskutujících.
A pokud jde o přešetření této kauzy, také doufám, že k ní dojde...být jedním z účastníků (na kterékoli straně), už bych podal trestní oznámení...
uvidíme, jak se to dál vyvine:-)
odpovědět | #87 | 5.04.12 17:17
Autor: volejka
Titulek: Re:Re:zdroj: sám jsem si vymyslel???
"Příležitostný čtenáři", s vaší poslední větou naprosto souhlasím. Ale u té docházky(resp. co je vidět a co není) by jste si to měl raději ověřit. Zase píšete (stejně jako autor článku ) o příchodu těsně před osmou apod. Proč, když problém zřejmě bude v příchodech po osmé? I přes to, když čtu, co všechno víte o chodu MěÚ... Je váš zdroj důvěryhodný?
Já osobně nepotřebuji nikomu nic podsouvat. Píšu, co jsem se dozvěděl. Nebylo by třeba lepší, aby se k tomu vyjádřila sama "naše žena" z článku? Ale ne zde na diskuzi, kde se lidé kolikrát vydávají za někoho jiného. Oficiálně! (jak to bylo s porušováním pracovních povinností, s právní pomocí a radami atd.)
odpovědět | #88 | 5.04.12 17:57
Autor: šalamoun
Titulek: Re:rozdvojení osobnosti
tady vám přikládám účastníky debaty z HB deník se stejnou kombinací čísel od stejného provozovatele sítě. Nejpikantnější na tom je, že vy jste tam taky třikrát. Doufám, že se už držíte za nos (výčet není komletní, už mě to nebavilo)
Ivan 29.03.2012 13:43 213.226.253.
Martin 30.03.2012 18:17 213.226.253.
atanas 03.04.2012 19:26 213.226.253
Pepa. P. 01.04.2012 20:12 77.93.216.
Roman 01.04.2012 20:20 77.93.216.
Pepa. P. 01.04.2012 22:07 77.93.216.
Elena 01.04.2012 15:26 89.24.89
Alena z Chotěboře 01.04.15:18 89.24.89
Alena dnes 15:43 89.24.89 tohle jste vy!!!!!
odpovědět | #89 | 5.04.12 20:30
Autor: Martin F
Titulek: ----
Vážení,
spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem jsou v současné době, řekl bych, každodenní záležitostí. A objektivně posoudit na čí straně je právo, podle mého názoru, nejde. Každá strana má a bude mít vždy svou pravdu…
Nad čím bych se ale pozastavil je, že jeden spor odstartuje na naše malé město tak velkou diskuzi. (Samozřejmě, některé příspěvky v diskuzi jsou smysluplné jiné myšlenku ovšem postrádají, jsou spíš urážející. Další příspěvky považuji za „šalamounské“, obsahující prvky takzvané „intelektuálské masturbace“. Dotyčný šalamounsky polemizuje, používá obraty, kterým rozumí pravděpodobně jen on sám a nakonec se bez cizího přičinění ve své chytrosti udělá). Já osobně nehledám příčinu v tom, byl-li v právu zaměstnanec nebo zaměstnavatel. Být ve vedení města tak varovným signálem pro mne je, že se najde tolik nespokojených občanu, jako se našlo v této diskuzi. A problém popsaný panem Phdr. Kadlčíkem, bych považoval jako vrchol ledovce a záminku k výlevu vzteku řady nespokojenců. Tím chci říct, a to ať je pravda na té či oné straně, měla by se paní starostka, pan místostarosta, pan tajemník a jemu podobní zamyslet nad tím, vykonávají-li svojí práci čestně, správně a svědomitě.
Všiml jsem si jedné zajímavé věci. Odbor, na kterém paní působila, se sloučil s odborem jiným. Tomu nerozumím. Já pracuji v menší firmě, a tam to funguje tak, že když odejde účetní, musí se za ní přijmout nová účetní, když odejde dělník, musí se za něj přijmout nový dělník a víte proč? Protože bez účetní, bez dělníka fungovat firma, stejně jako před tím nebude. Zvláštní je, že v zaběhnutém a fungujícím organismu (tak se aspoň úřad tváří) jednoho dne odejde VEDOUCÍ ODBORU a její místo zanikne. Znamená to, že tam ta paní byla celou dobu plonková, postradatelná? Jestli tomu tak je, kolik zaměstnanců je na úřadě ještě plonkových? Nevím, kdyby bylo vypsáno nové výběrové řízení na tu samou vedoucí pozici dávalo by to smysl. Ale jak může vedoucí dopravky koučovat holky od občanek? Copak o jejich práci může něco vědět? Na jednom patře má řešit uzavírky silnic a o pár pater níž bude muset rozhodovat o rodných listech? V pátek jezdit s autoškolou a v sobotu oddávat (možná malinko přeháním, ale připadá mi to padlý na hlavu)?
Já osobně mám po vlastních zkušenostech na úřad svůj názor. Avšak věřím, že nastane situace, kdy v následujících volbách se najde nový starosta, ranař a formát a dá to tam do kupy. Ovšem do voleb to my chotěbořáci musíme ještě nějak doklepat (stejně jako tajemník)
Přeji Vám všem mnoho zdraví!
odpovědět | #90 | 5.04.12 21:03
Autor: Marie
Titulek: Re:----
Opravdu si myslíte, že zde diskutuje plno nespokojených občanů? Myslím, že pro počet diskutujících bude stačit i číslo 10. Jen je to jednou Jarda, podruhé Alena, pak dokonce tajemník. Pod jakými jmény sem asi přispívá autor článku či jeho přítelkyně? Zkuste se zeptat některého z odborníků na internetové diskuze. Tyhle anonymní diskuze slouží jen k plivání špíny na ty, kteří se nemohou bránit. Jak už tady někdo psal, takový článek může napsat kdokoliv o komkoliv? Kde je nějaká etika? Jak je vůbec možné, že nějaká redakce bez ověření faktů něco takového zveřejní? Vím. Brečím na špatném místě. Zákony to umožňují. A určit lidé toho využívají.
odpovědět | #91 | 5.04.12 21:20
Autor: Martin F
Titulek: Re:Re:----
Je zde 90 příspěvků. Kdyby každý napsal v průměru 3 příspěvky, máme tu 30 občanů. Pravda není to mnoho, ale ukažte mi jiný článek, který má takové ohlasy za tak krátkou dobu. Podle mého to něco značí.
Ano článek je subjektivní... Na druhou stranu, koná-li se zde křivda, proč město nevydá svoje stanovisko.
Paní Marie v tomto sporu, se málokdo z nezúčastněných přidá na jednu či druhou stranu. Ale ohlasy značí, že je zde něco v nepořádku a já si nechci připustit, že jsou mezi námi tací, kteří s vydávají za tři osoby.
odpovědět | #92 | 5.04.12 21:21
Autor: uu
Titulek: Re:Re:Re:...a jde vůbec o diskutovaný úřad?
u
odpovědět | #93 | 5.04.12 21:50
Autor: jj
Titulek: Re:
Btw, Danuše, kde to vlastně žijete? V Družstevní ulici je nějaké moře?
odpovědět | #94 | 5.04.12 22:06
Autor: Marie
Titulek: Re:Re:Re:----
Trochu se obávám,že s autorem článku nemá a neměla radnice nic společného, tudíž není k čemu se vyjadřovat. Když to přeženu, tak ten článek může být i jeden velký blábol.
Jak už psal volejka: Ať se vyjádří osoba, které dle autora článku bylo ukřivděno a dá radnici svolení se zveřejněním jejích prohřešků proti pracovní kázni, o kterých se tu tak emotivně diskutuje. Ať si o tom každý občan může udělat úsudek sám. Pokud na to dotyčná nebude mít odvahu, aspoň pro mne to bude o něčem svědčit.
odpovědět | #95 | 5.04.12 22:37
Autor: Bohoušek
Titulek: Re:Re:Re:Re:----
V článku se píše, že šlo o účelově provedenou zpětnou kontrolu Spisového řádu a že pochybení bylo maximálně na výtku.
odpovědět | #96 | 5.04.12 22:55
Autor: Marie
Titulek: Re:Re:Re:Re:Re:----
No právě - v článku se píše... Kdo ho píše? Také to mohlo být napsáno stylem Láska velkolepá ta musí být slepá. Pokud to bylo pouze na výtku,proč paní raději podepsala dohodu?
Ale proč tady máme spekulovat? Ať dá vědět jak to bylo ona sama a nenastrkuje někoho jiného.V tomto případě svého přítele. Nebo je to dobře domluvený trik,aby radnice neměla případně koho žalovat za pomluvy a přitom bylo beztrestně umožněno veřejné pomlouvání některých osob?
odpovědět | #97 | 6.04.12 07:38
Autor: šalamoun
Titulek: Re:----
Pro Martina F.: Nebudu reagovat na vaši invektivu, pravděpodobně bych použil slova, kterým nerozumíte, byla by to sisyfovská práce....možná byste si měl doplnit i vzdělání v biblickém příběhu o Šalamounovi...snad byste pochopil, o co se tu snažím.
Ale zkusím racionálně zareagovat na váš text. Dle mého názoru není možné, aby interní záležitost úřadu, podpořená manipulativním článkem, vedla k osobním urážkám zainteresovaných osob bez přesnější znalosti celé kauzy. A pokud jde o článek pana Kadlčíka, dá se v něm i lecos vyčíst, přestože měl vyznět ve prospěch dámy, která "byla odejita". Já tam např. čtu, že než padl finální verdikt, došlo k nějakým třem "střetům" mezi "hrdinkou" a p. starostkou, vždy zakončených nějakou neshodou (zmíněna jsou slova arogance a drzost). Přičtu-li k tomu jisté potíže s plněním pracovních povinností (nebudu specifikovat), pak mi vychází jednoduchý vzorec: Dotyčná dáma pravděpodobně podcenila podstatu pracovní hierarchie, nepřízpusobila se výtkám své hlavní nadřízené, odporovala (pravděpodobně neadekvátně), neprokázala dostatek sebekritiky, pokory, profesionální úctu k autoritám...dostala šanci třikrát!!!, což je víc než běžné a došlo k rozvázání pracovního poměru. Prokázala tak vlastní neschopnost a neprofesionalitu. Výsledkem je urážející článek a následná (z mého pohledu odporná) mediální masáž.
BTW: já bych se svým podřízeným nejednal jinak.
BTW2: Z článku vyplývá, že dotyčná celou kauzu spustila potřebou řešit drobnou neshodu se svou vlastní podřízenou (údajná pomluva mezi zaměstnanci - mezi námi, kteří zaměstnanci si nevyměňují kritické názory na své nadřízené, třeba na záchodě:-) ) cestou tvrdých sankcí oficiální stížností u svých nadřízených. Nejenom, že sa tato věc dle pana Kadlčíka neprokázala, ale opět poukázala na neschopnost vedoucího pracovníka řešit si své problémy na pracovišti sám. Takhle to čtu já, poněvadž i já mám v rámci svého povolání jisté personální "odpovědnosti"
přeberte si to sám
odpovědět | #98 | 6.04.12 08:02
Autor: Advokát
Titulek: Re:Re:----
Jo, takhle nějak podobně to bylo, akorát v opačným gardu a o patro níž. A ze snahy řešit podřízenou se stalo obvinění ze šikany. No nic, důkazy nejsou a nebudou, tak si to každý musí srovnat sám se svým svědomím. A veřejnost má holt smůlu, snad jsme od té demokracie čekali trochu víc.
odpovědět | #99 | 6.04.12 08:08
Autor: šalamoun
Titulek: Re:Re:Re:----
v opačném gardu???
to jako že starostka měla prokázat profesionální úctu k autoritě vedoucí odboru?? :-)
a šikana na pracovišti, která nikdy nebyla součástí oficiální stížnosti?? Co to, probůh, blábolíte...?
odpovědět | #100 | 6.04.12 08:25
Autor: Yi
Titulek: Re:Re:Re:----
Vážený advokáte, jak můžete tvrdit, že důkazy nejsou a nebudou? Jen proto, že jste je neviděl? A Dědictví jste viděl? Věříte v Boha? :)
odpovědět | #101 | 6.04.12 08:33
Autor: šalamoun
Titulek: Re:Re:Re:Re:----
:-)
odpovědět | #102 | 6.04.12 08:38
Autor: Martin F
Titulek: Re:Re:----
Pro šalamouna: Dobrý den, víte, myslel jsem, že to z mého příspěvku bude zřejmé... Nevadí, můžu to napsat ještě jednou. Mě je skutečně celkem buřt, jestli paní odešla právem nebo neprávem. Jen se divím jakou to rozpoutalo diskuzi...
Ale mnohem důležitější je pro mě věc, že se její VEDOUCÍ POZICE jen tak zruší. Zajímá mě tedy jestli ten odchod byl přímo spojen s úsporným opatřením nebo jestli ta paní skutečně neměla žádnou náplň práce? V tom případě by mne ještě zajímalo, kolik takových míst na úřadě je, které se mohou bez následku zrušit.

Práci čest!
odpovědět | #103 | 6.04.12 08:55
Autor: šalamoun
Titulek: Re:Re:Re:----
nevím, ani po tom nepátrám, mě zase zajímá medializace případu. Ale svou teorii mám (a přiznám se, že si myslím, že byrokratický aparát v naší zemi by se dal výrazně zeštíhlit). Dle mého jde o kompetence, tzn. že podle mne bude výhledově výběrové řízení vypsáno, ale je třeba zajistit plnohodnotnou náhradu dle interních předpisů - no a pravděpodobně to nelze udělat ze dne na den.
odpovědět | #104 | 6.04.12 10:14
Autor: Jirka Císař
Titulek: Smutné a i pro mne dost silná káva...
Podle mého názoru je škoda, že paní vedoucí nevydržela a odešla na dohodu. Pokud je přesvědčená o svém právu, měla se nechala vyhodit, mohla se okamžitě soudně bránit daleko lépe. Ale i tak bych radil se bránit. Pokud je to skutečně tak jak píšete v článku, s dobrým právníkem a s odbory za zády (pokud nějaké máte), myslím, nemá město velkou šanci. Držím palce a nedejte se !
odpovědět | #105 | 6.04.12 10:20
Autor: Martin F
Titulek: Re:Re:Re:Re:----
Šalamoune, já si myslím že "medializace" a reakce na tento případ je jen důsledek činnosti úřadu jako takového.
Myslím, že normální by bylo, kdyby hned po odchodu vedoucí byl dočasně pověřen vedením odboru její zástupce a v nejkratším možném termínu bylo vypsáno nové výběrově řízení. Přece tam ta vedoucí musela mít svoji práci. Předpokládám že minimálně na 6 hodin denně. A kdo to teď po ní dělá? Vedoucí dopravky? Jestli ne, tak jak dlouho tam byla zbytečná? A kolik takových zaměstnanců na úřadě ještě je? A jsme zase u problému proč vlastně takto velkolepě odešla nebo musel odejít? Je možné, že by se to někomu hodilo?
odpovědět | #106 | 6.04.12 10:30
Autor: šalamoun
Titulek: Re:Re:Re:Re:Re:----
nevidím do chodu úřadu, ale dám příklad z instituce, kde pracuji já. Byl odejit ředitel, jeho kompetence částečně převzal jeho zástupce, jiné kompetence se odložily a výběrové řízení proběhlo až za pět měsíců. To ale neznamená, že funkce ředitele je zbytečná, či plně nahraditelná. Pokud vím, na úřadě vedoucí odboru nemá svého zástupce, nemohly být její kompetence převedeny a musel je převzít jiný vedoucí pracovník.
btw: nemyslím si, že medializace tohoto případu souvisí s chodem úřadu, ale s osobní mstou zhrzeného zaměstnance...a reakce přispěvatelů? (opravdu hrstka lidí na celou Chotěboř) - pravděpodobně buď známí vyhozené paní, či jiná individua, mající "pifku" na vedení města, či jiné podlé pohnutky.
Nevnímám to jako selhání vedení města (a je mi ukradené, nejsem z Chotěboře a nikoho z vedení neznám). Toť můj postřeh.
odpovědět | #107 | 6.04.12 11:12
Autor: Martin F
Titulek: Re:Re:Re:Re:Re:Re:----
Šalamoune myslíte že vedoucí odboru nebude mít svého zástupce? Vážně?
Tento článek navštívilo cca 3500 návštěvníků a má 110 příspěvků za týden.
Je tady ještě jiný článek, který má podobné parametry? Co to tedy značí? To se asi paní bývalá vedoucí a její přítel snaží, co?
odpovědět | #108 | 6.04.12 11:29
Autor: šalamoun
Titulek: Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:----
nezlobte se, myslím si, že je to opravdu bezpřemětné.
Ale přesto....Podle stránek úřadu žádný oficiální zástupce vedoucího odboru (tedy jako funkce) neexistuje.
O přelévání jednotlivých kompetencí nic nevím.
110 příspěvků je na tyto stránky více než neobvyklé, nicméně i kdyby to bylo v součtu třeba 40 jednotlivců, statistická výpověď (tedy názor občanů Chotěboře) v rámci počtu obyvatel je nejenom zanedbatelná, je přímo nulová.
odpovědět | #109 | 6.04.12 11:37
Autor: příležitostný čtenář
Titulek: Re:Re:Re:Re:Re:Re:----
Mírně pochybuji, že by vedoucí odboru neměl zástupce, přestože není uvedený na oficiálních stránkách. Tam totiž nemá uvedeného zástupce žádný vedoucí. Co v případě nemoci nebo jiné dlouhodobější nepřítomnosti? Někdo musí mít dočasně jeho oprávnění k úředním výkonům a nemůže to být kdokoli. Myslím, že některé nároky na zaměstnance v soukromé firmě a ve veřejném sektoru se nedají mechanicky srovnávat. A týká se to i loajality (někdy třeba i servility) podřízených k nadřízenému. Ta část úřednictva, co zajišťuje provádění obecně platných zákonů (říkají tomu přenesená působnost), musí jet v první řadě podle zákona. A to není totéž, co vůle volených představitelů. A někdy to může jít i proti sobě. To, že podle zákona o obcích není statutárním zástupcem zaměstnavatele starostka ale tajemník, má určitě řadu dobrých důvodů a jistá míra nezávislosti zaměstnanců z exekutivy na momentální sestavě radnice je logická i kvůli stabilitě rozhodování o věcech nás ostatních.
Dost lidí tady odsuzuje pisatele článku i paní, co je o ní psáno. Nějak se mi příčí jen tak se přiklonit k závěru, že je někdo vinen, protože nebyl loajální nebo protože se neubránil přesile a vzdal to. A nebo proto, že jeho popis událostí je jednostranný a nezajistil vyjádření druhé strany. Pan Dr. Kadlčík (ale třeba to byl podle zde uvedených domněněk někdo úplně jiný) tady celistvě a obsáhle popsal nějakou kauzu a co si o tom myslí. Pokud by se chtěl jen mstít a škodit, může to dělat s menší mírou rizika jinak, anonymně a bez dalšího hrocení už tak velice složité situace blízké osoby. Zatím jsem si tu nepřečetl, že to tak nebylo a že se to odehrálo takhle:... Tvrzení, že je to interní záležitost úřadu je určitě na místě. Tedy za předpokladu, že vše proběhlo standardně podle zákonů a pravidel. Úkoly statutárního orgánu zaměstanavatele plní ze zákona tajemník, za plnění úkolů ze samostatné i přenesené působnosti úřadu zodpovídá ze zákona tajemník. Tak píšou v zákoně o obcích 128/2000 Sb.. Jestli je pravda, že paní starostka řeší postupně údajné šikanování (neprokázáno), poté docházku (podle článku neprokázáno) a pak ještě stížnost (z článku to navíc vypadá, že součástí bylo pokárání nadřízené před podřízenými - svého času nebylo něco takového přípustné ani na vojně), tak mě to zneklidňuje. Asi tohle všechno měl řešit přímý nadřízený, kterému to kompetenčně patří. Fakt jde o běžnou pracovně právní záležitosti? No, nechci křivdit, ale iniciativa paní starostky po celou dobu a zdá se rychlý vývoj ke konečnému řešení mi přijdou, jako člověku s alespoň základním právním vědomím, řek bych trochu "speciální". Myslím, že funkce starosty obce obnáší dost jiných důležitých starostí, které se týkají obce. A tak bych se rád někde věrohodně dočetl či doslechl, že je to skutečně běžný postup a je v pořádku a nebo že to bylo úplně jinak (a taky jak) a článek je lež. Nikoho nesoudím, ale zaplašilo by to moji obavu, že na radnici řešili mimořádným nasazením a postupem něco jako povodně nebo jadernou nehodu. Není divu, že se o tom tolik diskutuje.
odpovědět | #110 | 6.04.12 11:53
Autor: Alena
Titulek:
Omlouvám se za to nepochopení IP adresy a subnetu, nejsem žádný IT specialista, ale běžný uživatel. Já přispívám pod svým jménem Alena.
Nicméně stále si myslím, že každý kdo do článku vkládá tak veliké emoce, není až tak úplně nezávislý. Koneckonců i vy pane šalamoune, který jste zde na úvod psal, že nikoho z aktérů neznáte, jste nakonec připustil, že znáte paní z HB, jednu aktérku kauzy. Takže ono to s tou objektivou nebude tak horké. Papír a jak vidíte internetové diskuze snesou všechno. Já se však stále nemohu zbavit zvláštního dojmu, že něco shnilého na postupu radnice bude, právě proto, že článek vzbudil tak velké emoce na "obou stranách".
odpovědět | #111 | 6.04.12 11:54
Autor: Téměř objektivní čtenář
Titulek: Re:užiteční idioti
Výborně, Šalamoune, lépe to snad ani vyjádřit nešlo!
odpovědět | #112 | 6.04.12 11:59
Autor: Martin F
Titulek: Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:----
Souhlasím s Vámi, článek nám malinko napovídá, že situace byla řešena ze strany zaměstnavatele nestandardně (několik důvodů k odchodu, nařízená dovolená apod.) Je-li skutečnost shodná s tím co popisuje pan Kadlčík, postrádá jednání zmíněných osob (starostka, tajemník...) pragmatičnost, důstojnost a nadhled.
odpovědět | #113 | 6.04.12 12:03
Autor: Téměř objektivní čtenář
Titulek: Re:všude se najdou slušní ...
Ďáblíku, to jsi dost přehnal, nemyslíš? Škoda, že se tady skrýváme pod přezdívkami. To by měli advokáti kšeft, kdyby se každej z nás ke svému příspěvku podepsal. Je mi z NÁS, z našeho přizdisráčského maloměsta, vzorku naší současné společnosti velmi, velmi smutno.
odpovědět | #114 | 6.04.12 12:12
Autor: Jarda
Titulek: RE: RE: zdroj sám jsem si vymyslel
Dobrý den, asi se budu opakovat, ale šalamoun - jak si můžete ověřit informaci, že paní požádala o radu právníka kvůli podání žaloby? Stále mi to hlava nebere ... Proč by chtěla podávat žalobu, když podepsala dohodu? To už tady můžu taky rozjet spekulace typu, že jsem si ověřil, že její právník jí radil, ať do žaloby jde, ale nátlak na ni a metody jednání ze strany úřadu byly tak nechutné, že už chtěla mít od všeho pokoj a raději vypadnout ... Podotýkám prosím, že je toto čistá spekulace z mojí hlavy jako příklad, tak to prosím nerozjíždějte do dalších absurdit. :-)
odpovědět | #115 | 6.04.12 12:15
Autor: Téměř objektivní občan
Titulek: Re:
Konečně to někdo řekl. Moje sympatie, paní Občanko.
odpovědět | #116 | 6.04.12 12:20
Autor: Ivan
Titulek: jsem asi šovinista
Já se klidně sám nazvu šovinistou, ale upřímně si myslim, že do vedoucích funkcí ženy nepatří, tato kauza mě v tom jenom utvrzuje. Chlap ve funkci vedoucí odboru nebo ve funkci starosty by to řešil jistě jinak bez emocí a pragmaticky a nemusela z toho bejt taková aféra.
odpovědět | #117 | 6.04.12 12:22
Autor: Marie
Titulek: Re:RE: RE: zdroj sám jsem si vymyslel
Požaduji vysvětlení od "naší ženy". Její přítel to sice sepsal, ale nikdo neví, jestli mu řekla vše a pravdivě. Ať už se to tady pohne. Zatím se tu pouze spekuluje a osočuje.
odpovědět | #118 | 6.04.12 12:22
Autor: Ivan
Titulek:
Chlapi by si prostě vynadali, dali po papuli a byl by klid!
odpovědět | #119 | 6.04.12 12:29
Autor: Ivan
Titulek: RE: RE: zdroj sám jsem si vymyslel
Paní Marie, proč by nám tady ta paní měla něco vystvětlovat? Jestli už její přítel napsal za ní anonymní článek, tak ona buď nemá chuť se k něčemu vyjadřovat nebo sílu. Nebo tady taky může bejt možnost, že se paní nechtěla ani soudit, ani psát článek, ale její partner to nějak nemohl vydejchat a ulevil si alespoň anonymním článkem a třeba ani sám nečekal, jakou to bude mít odezvu. To nevíme a pravdu se nedozvíme, můžeme si tady jen psát co by kdyby. Možná že si někteří aktéři kauzy mnou ruce, že se zase vo něčem v Chotěboři mluví a můžou si přihřát svou polívčičku - třeba na téma volby, že?
odpovědět | #120 | 6.04.12 12:36
Autor: Pepan
Titulek: Re:RE: RE: zdroj sám jsem si vymyslel
A teď bych prosil tu o Karkulce a na dobrou noc o Smolíčkovi. Jinak jsou zde pouze žvásty, dohady a bulvární spekulace.
odpovědět | #121 | 6.04.12 12:43
Autor: Yi
Titulek:
Ivane, aféru z toho udělal přítel dotyčné zveřejněným článkem, nikoliv paní starostka. A ano, chováte se jako ješitný chlap. Velmi si přeji, aby se radnice k dané kauze vyjádřila.
odpovědět | #122 | 6.04.12 12:44
Autor: Marie
Titulek: Re:RE: RE: zdroj sám jsem si vymyslel
Ivane, jak jednoduchý návod pro pokračování této diskuze, že?! Pokud "naše žena" nemá sílu( nebo jí chybí odvaha?), ať sem její konkrétní provinění zjištěné kontrolou spisové služby napíše autor článku. Ať může reagovat na něco konkrétního i druhá strana. Zatím se nedivím, že nikdo z MěÚ nereagoval. Na co také...?
odpovědět | #123 | 6.04.12 12:47
Autor: Jiřina L.
Titulek: Opravdu se jedná o Chotěboř?
Prosím vás, skutečně se jedná o Chotěboř? Koukám na tuto diskuzi 1x denně (mimochodem jsem v šoku, co toho zas za den přibylo). Teď jsem v diskuzi objevila narážky na Havlíčkův Brod, tak nevím a ráda bych věřila, že to patří jim a ne nám do Chotěboře. Dost by se mi ulevilo.
odpovědět | #124 | 6.04.12 12:57
Autor: Ivan
Titulek: RE:
Jsem jakej jsem, vobyčejnej chlap, na nic si nehraju a taky se nedělám lepší (a morálnější jako většina účastníků diskuze). Bylo by super, kdyby se vyjádřili obě strany. A kde berete jistotu, že by vyjádření bylo objektivní? A na druhou stranu si též říkám, proč by se měla radnice vyjadřovat? K čemu jako? K nějakýmu anonymnímu článku? Nebo k anonymním komentářím pod nim?
odpovědět | #125 | 6.04.12 13:04
Autor: Yi
Titulek: Re:RE:
Článek není anonymní pane Ivane a je v něm plno osobních útoků. Důkazy, že to tak skutečně bylo, nepřekládá ani autor článku, proto nemám důvod mu věřit, zejména když se jedná o partnera dotyčné. On může vycházet pouze z toho, co mu tato dáma řekla.
odpovědět | #126 | 6.04.12 13:05
Autor: Marie
Titulek: Re:RE:
S tím Ivane naprosto souhlasím. Dokud tu není nic konkrétního,není se k čemu vyjadřovat. A konkrétní informace by měly pocházet od toho, kdo si sem potřeboval ulevit. Tedy opět jsme u dvojice pisatel+jeho přítelkyně.
odpovědět | #127 | 6.04.12 13:06
Autor: šalamoun
Titulek: Re:Pro Alenu
přijímám omluvu za IP adresu, stane se :-)
pokud jde o objektivitu, nechce se mi procházet celou diskusi, co přesně jsem kde prohlásil, ale mám pocit, že jsem se zmínil o tom, že nemám s kauzou nic společného a ne, že nikoho neznám...ale fakt už nevím, napsal jsem toho hodně :-)
odpovědět | #128 | 6.04.12 13:08
Autor: Jarda
Titulek: Re:RE: RE: zdroj sám jsem si vymyslel
Pepane, přesně tak jsem to myslel ... :-)
Pravdu se nedozvíme, můžeme jen spekulovat. A objektivita je věc ošidná. Každý přece ví, že jakákoliv událost prožitá více účastníky může být poté vykládána velice ODLIŠNĚ. A nemusí se zrovna ani jednat o protistrany nějakého sporu.
odpovědět | #129 | 6.04.12 13:12
Autor: šalamoun
Titulek: Re:Re:RE: pro Yi
souhlasím s vámi Yi, zatím tedy pokaždé (to se mi normálně nestává :-) ) a byl bych rád, kdyby i ostatní pochopili, že celá kauza se svrhla v osobní urážky a útoky...přes veřejný portál...a že to je nepřijatelné. O to jediné jde mně osobně.Vše ostatní je podružné, ať se do toho někdo konečně obuje, normální, formální cestou, anebo ať to nechají plavat...
jsem rád, že ještě existují přispěvatelé jako vy.
odpovědět | #130 | 6.04.12 13:36
Autor: Ivan
Titulek: RE: pane Yi
Pane Yi, já sem si článek ještě jednou přečetl a musim říct, že pro mě anonymní je. Já jsem z něj nepoznal, že se jedná o Chotěboř a nepoznal ani ty osobya to tady žiju celej život. A řeknu vám, že urážky jsem v něj nenašel, i když některý slovy byly na hraně.
odpovědět | #131 | 6.04.12 13:46
Autor: šalamoun
Titulek: Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:----
Příležitostný čtenáři. Musí uznat, že váš, poněkud rozsáhlý příspěvek, je napsán velice dobře, s velkou dávkou informovanosti o pracovně-právních procesech uvnitř úřadů. Tak daleko moje znalosti nesahají...a možná máte i pravdu ohledně závěrů, které z toho vyvozujete. Nicméně, opět platí, že nikdo zde neví, jaký byl celý průběh veškerých jednání a nemůžu si odpustit jednu drobnost, týkající se vámi zmíněné servility podřízených vůči nadřízeným a s tím související jednání dle zákona a vůle volených zástupců. Vím, kam tím míříte...ale to se opravdu nedá aplikovat na např. údajné opouštění pracoviště v pracovní době. Byla-li tato informace ověřená u "důvěryhodných zdrojů", nemá starostka důvod "nedůvěřovat", poněvadž v takovýchto případech se téměř nikdy nejedná o naprostou lež. Dá se spekulovat nad tím, zda to bylo často, opakovaně či jen sporadicky. I kdyby to bylo jen jednou, nemůže si podřízený dovolit požadovat důkazy, ale má se omluvit (případně vysvětlit) a slíbit nápravu. Zda z toho pak vzniklo klasické "kdo s koho" nevím. Takto to chápu z textu pana Kadlčíka. Nebudu se dál rozepisovat o dalších částech, či zda to bylo zcela standardní či ne, byla by to jen další spekulace.
odpovědět | #132 | 6.04.12 13:47
Autor: Ivan
Titulek: dodatek
A pane Yi, myslíte si, že článek by byl víc objektivní, kdby ho napsal nějaký novinář na základě vyprávění té paní? že by takové detaily vyprávěla někomu cizímu? Vidíte a já mám tedy opačný názor, že je objektivní víc než kdby ho psal jakýkoliv jiný člověk a třeba i ta paní sama. Chlapům v objektivitě prostě věřím víc. Nejlepší by jasněbylo, kdyby to hned v úvodu zmínil kdo je a proč to píše, ale neudělal to a už se stalo. Jednu dobrou věc tahle diskuze ale asi přece jen přinesla - lidi trochu přemejšlej ... když nic jinýho
odpovědět | #133 | 6.04.12 13:54
Autor: Yi
Titulek:
Pane Ivane, předně neznám dobrého novináře, který by publikoval článek založený výhradně na výpovědi ublížené osoby. Zcela jistě by šel i po stanoviscích a důkazech druhé strany a zcela jistě by s tou osobou neuléhal každý večer na lože :)
odpovědět | #134 | 6.04.12 13:59
Autor: volejka
Titulek: Re:Smutné a i pro mne dost silná káva...
Pane Císaři, na Městě odbory fungují. Proč tedy paní nepodržely? Možná se zde dá najít odpověď na plno otázek.
odpovědět | #135 | 6.04.12 14:02
Autor: Alena
Titulek: RE: Ivan
Pane Ivane, souhlasím s vámi, že jste šovinista, a pak v jediné věci, že lidi o tom trochu přemýšleji. Já ačkoliv jsem si nejdřív myslela, že je to trochu přehnané, například teď přemýšlím o tom, proč by pan doktor měl zapotřebí vymýšlet si do takových detailů jednotlivé události? Aby uspokojil svoje spisovatelské ego? To asi ne. Teď mi ten celý postup řešení případu přijde poněkud nestandardni. Nevím, budu sledovat, co se bude dít dál.
odpovědět | #136 | 6.04.12 14:23
Autor: Ďáblík
Titulek: Taky jsem se trochu poptal ...
Já jsem se taky trochu poptal, a to u nás v kartotéce. Pro všechny lháře tady už máme připravené kotle!
odpovědět | #137 | 6.04.12 14:40
Autor: Jana
Titulek: RE: Taky jsem se trochu poptal ...
Tak to čertům ani trochu nezávidím, to budou mít těžkou práci. Jak to tady celé čtu, někteří lidé si totiž myslí, že 100x opakovaná lež se stává pravdou.
odpovědět | #138 | 6.04.12 14:57
Autor: Ďáblík
Titulek: re: RE: Taky jsem se trochu poptal ...
Omyl, milá dámo, peklo se nikdy nemýlí. Dejte si pozor na jazyk!!! Už tady máme připravený 1 kotel pro autora článku a tajmeníka. A druhý pro onu paní a pro starostku, máme oddělení pro ženy a muže. Máslo na hlavě mají všichni.my s tím štráchy neděláme. u nás budou mít na vyříkání času dost. Neeekonečně mnoho ... Další kotle čekají ...
odpovědět | #139 | 6.04.12 15:29
Autor: Jana
Titulek: RE: re: RE: Taky jsem se trochu poptal ...
I peklo se může mýlit, viděla jsem to v pohádce S čerty nejsou žerty ...
odpovědět | #140 | 7.04.12 10:14
Autor: úřednice
Titulek:
Vážený pane Kadlčíku, pozorně jsem si přečetla váš článek v Havlíčkobrodském deníku, a jsem z něho značně roztrpčena. Hrubým způsobem zde napadáte nejen paní starostku, pana tajemníka, šikanovanou osobu, jakéhosi nohsleda, ale urážíte i čest ostatních pracovníků úřadu (myslím tím vaši poznámku o záchodových drbech). Všichni pracovníci byly s případem od svých nadřízených obeznámeni, a věřte mi, někdo méně, někdo více se nestačil divit. Rozhodně se ze strany vaší přítelkyně nejednalo o nahodilé neplnění pracovních povinností a nedodržování morálky. Víte, do docházkového systému vidí každý pracovník, a do spisové služby vidí také dost zasvěcených. Jako vedoucí pracovnice, která tolik let pracovala na úřadě, požívala plné důvěry svého nadřízeného. O to větší bylo jeho zklamání. Své důvěryhodnosti zneužívala dlouhodobě, a zlobte se jak chcete, je snad dospělým a svéprávným člověkem, který by si měl vážit jemu svěřené práce a plnit úkoly tak, jako každý jiný pracovník. Nebudu zde rozebírat konkrétní neplnění úkolů, konkrétní přestupky proti kázni, neboť si myslím, že je to pouze věc mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Myslím že pod tíhou důkazů by jste ani vy se svým podřízeným nejednal jinak, a právě proto vaše přítelkyně sama navrhla dohodu o ukončení pracovního poměru. Paní není tak bezbranná a ublížená jak se vám možná jeví. Z vaší strany by bylo na místě, abyste se řádně přes média všem aktérům článku omluvil. Pane Kadlčíku, přeji vám, aby dotyčná našla v sobě dost sil vám průběh kauzy pravdomluvně sdělit, aby jste se nestal jedním z řady, se kterými dokázala obratně dlouhodobě manipulovat. Přeji vám mnoho štěstí v osobním životě.
odpovědět | #141 | 7.04.12 10:35
Autor: volejka
Titulek: Pro úřednici
Prosím, bylo by možné poslední příspěvek od úřednice uvést i na stránkách Havlíčkobrodského deníku? Ne všichni totiž chodí na ichotebor a tato informace se mi zdá napsaná informovaným člověkem. Měli by ji dostat všichni, kteří si článek pana Kadlčíka přečetli.
odpovědět | #142 | 7.04.12 11:05
Autor: šalamoun
Titulek: Re:
milá úřednice, děkuji za ostatní, že jste nakonec našla odvahu uvést některé nejasnosti na pravou míru. Tuším, že vám všem, jakožto zaměstnancům úřadu, bylo doporučeno nevyjadřovat se ke kauze ...
Snad si pan Kadlčík vezme vaše slova k srdci.
odpovědět | #143 | 7.04.12 11:07
Autor: úřednice
Titulek:
Ke komentářům bych ještě chtěla dodat následující. Nevím proč by zástupci města, zastupitelé, či radní měli k článku podat jakékoliv vysvětlení. Bylo to jen ukončení pracovního poměru, které bylo panem Kadlčíkem zmedializováno. Myslím si, že partnerem ve sporu se zaměstnavatelem nejsou média, ale ani pan Kadlčík. Dále si myslím, že článkem napsaným panem Kadlčíkem ??? si dotyčná už dost ublížila. Nebylo to zrovna prozíravé.
odpovědět | #144 | 7.04.12 11:23
Autor: šalamoun
Titulek: Re: pro úřednici
naprostý souhlas...navíc si myslím, že nedostatek prozíravosti a pokory byl od počátku hlavním spouštěčem celé této taškařice :-)
odpovědět | #145 | 7.04.12 23:43
Autor: občan
Titulek: Re:
Tak a máme tady tvrzení proti tvrzení. Můžeme (a nemusíme) věřit jednomu (pan Kadlčík) nebo druhému (úřednice). Diskuse je anonymní, takže vůbec nevíme, jestli úřednice není ve skutečnosti kominík nebo školník. Vzhledem k tomu, že dokonalí úředníci města nedělají pravopisné chyby, tipuji spíš toho kominíka. Ale pokud toto mělo být opravdu oficiální stanovisko radnice, chybí mi skutečné jméno a funkce této "úřednice".
odpovědět | #146 | 8.04.12 08:26
Autor: Marie
Titulek: Re:Re:
To jsem ráda, že jsme se shodli na tom, že je tato diskuze nesmyslná. I když....v jednom bytě bych teď chtěla být "muška jenom zlatá" :-)
odpovědět | #147 | 8.04.12 09:45
Autor: šalamoun
Titulek: Re:Re:
...a jsou opět tady....pochybovači...poznáme je snadno, nezajímají je fakta, jediné, co potřebují je zpustlý a dle jejich mínění dobře mířený útok...namísto vyhodnocení výpovědi z centra dění, chtějí jména...to bývalo to první, po čem se pídila STB..."mě nezajímá co říkáte, ale kdo jste, kdo vám to nakukal!!!"
ale je tady přeci jenom cítit pokrok...
VELKÝ BRATR ztratil přehled, řekl by optimistický Orwell
čekal jsem něco důmyslnějšího, něco, co nebohou a nejistou duši vyděsí k smrti...
něco ve smyslu "...však my víme, kdo to píše...!"
milá úřednice, můžete klidně spát, vaši nepřátelé jsou už bezzubí
:-)
odpovědět | #148 | 8.04.12 11:45
Autor: Honza
Titulek: Re:Re:Re:
Myslíte paní ,,Šalamoun" :)
odpovědět | #149 | 8.04.12 12:33
Autor: šalamoun
Titulek: Re:Re:Re:Re:
další idiot, tentokrát neužitečný :-)
ale raději se přesvědčím....
sjedu-li pohledem kousek pod klávesnici, vidím jasně se rýsující vyboulení, které prokazuje, že v prenatálním období testosteron zvítězil nad estrogenem...
někteří slabomyslní přispěvatelé do diskuze se pokoušeli obvinit mě z toho, že si reaguji sám na vlastní příspěvky...nevyšlo to, sami se ztrapnili...
ovšem snažit se (nějak mi uniká smysl proč) ze mě udělat ženu, to vyžaduje nepochopitelnou dávku imbecility :-)
odpovědět | #150 | 8.04.12 19:00
Autor: uu
Titulek: Re:Re:
A občane, chcete vlastně slyšet a vidět pravdu, nebo jen hledáte, kde a jak urážet úředníky a zaměstnance města? Vzkaz pro Šalamouna: nikdo nikomu nic nezakázal, asi jim připadá, vyjadřovat se zbytečné - jak je vidět na reakci občana. Dále také souhlasím s Marií, že nejde o oficiální stránky, takže není důvod, aby představitelé města reagovali a ke kauze se vyjadřovali.
odpovědět | #151 | 8.04.12 20:26
Autor: občan
Titulek: Re:Re:Re:
Nikoho neurážím, jenom nechápu, podle čeho se pozná, že text pod jménem "úřednice" opravdu napsal někdo z úřadu. A pravdu bych si přečetl rád, protože mám pocit, že text "úřednice" je také zkreslený, tentokrát ve prospěch protistrany. Proto ta trocha ironie, z příspěvku čiší účelovost.
odpovědět | #152 | 8.04.12 20:42
Autor: volejka
Titulek: Re:Re:Re:Re:
Občane, text od úřednice zřejmě zkreslený nebude. Stejné info jsem totiž dostal od pracovníků jiných institucí. Příspěvek úřednice mě jen utvrdil v tom,že to je pravda. Obrázek o paní,co na vlastní žádost o dohodu opustila úřad, nechť si udělá každý sám. Nechtěl bych být v kůži jejího přítele-zastánce.
odpovědět | #153 | 8.04.12 21:32
Autor: Pažout
Titulek: Jak to vidím já....
Po přečtení této diskuze se nedá nereagovat! Napadání, urážení a obviňování vyprovokované zkresleným článkem milence ve snaze zalíbit se své ukřivděné chudince. Článek je opravdu napsán promyšleně - nejmenuje a neupřesňuje, nicméně k vyprovokování nechutné diskuse postačí pár anonymních komentářů ze strany pisatele či jeho přítelkyně, které se pod článkem záhy objeví. Z nastrčených komentářů má člověk nabýt dojmu, že jde o kapacitu, které široko daleko není, navíc vzhledu české miss, které hloupé a neschopné ošklivky z jejího okolí závidí hvězdnou kariéru na úřadě. Podle agentury jedna paní povídala (kterou ostatně využívá i pan pisatel, protože i on má informace pouze od jedné paní - své milenky) pohádce pana doktora podstatná část dějství chybí a ta nepodstatná, ale líbivá, je tam pěkně květnatě vylíčena a přikreslena. Ono v podstatě věci panu doktorovi ani tak nejde o zveřejnění pravdivých informací, protože ty nejsou vůbec lichotivé, jako spíš o pomstu. Ostatně s jeho vzděláním (jsem googloval :)) je manipulace veřejného mínění s pomocí internetu hračkou. Takže z banálního příběhu se skutečně rázem stává manipulativní blábol plný polopravd a lží. V tomto případě vaše psychologické poradenství a diagnostiky totálně selhaly a jediné, čeho jste dosáhl je ublížení a ponížení, které se v konečném důsledku dotklo nejvíc Vaší chráněnkyně. Jak tu již bylo několikrát zmíněno - člověka s takovým charakterem, který nedokáže přiznat pravdu a ve snaze zamaskovat své pochybení a lajdáctví neváhá ublížit komukoliv, bych opravdu do týmu nevzal. Pokud by příběh pana Kadlčíka pravdivý byl, soud by pro paní byl dostatečným zadostiučiněním a její ublížení by bylo po zásluze potrestáno a finančně kompenzováno. A to bez nervů, které jistě teď po medializaci svých lží prožívá. U soudu by její osobu zastupoval právní zástupce a veškeré dění by šlo mimo její osobu. Mohla si v klidu doma léčit pocuchané nervy nebo budovat hvězdnou kariéru někde jinde. Řešení, které zvolila je daleko psychicky náročnější, vyžaduje notnou dávku sebevědomí a odvahy a v konečném důsledku nahrává tomu, že pravda je úplně jiná a soudní cesta pomsty byla neprůchodná.
Tak už jen dokončím myšlenku. Drby záchodové mluví mimo již vyřčené i o falšování a manipulaci s dokumenty a zdají se být věrohodnější než vaše uveřejněné drby postelové. I jméno renomovaného právního zástupce z HB není veřejnosti neznámé.
Nedivím se, že se úřednice nepodepsala, když vidí, jak doktor dokáže ve jménu obhajoby lži kopat a ubližovat. Jak potom má vypadat morálka a nálada naší společnosti, když takoví intrikáni u nás školí a učí? Styďte se!!
odpovědět | #154 | 8.04.12 22:16
Autor: šalamoun
Titulek: Re:Jak to vidím já....
Vynikající příspěvek....všechny informace sedí a shodují se s těmi, které se postupně dostaly i k mé osobě.
Výborně Pažoute, Mach s Šebestovou na vás budou pyšní :-)
odpovědět | #155 | 8.04.12 22:20
Autor: Markéta Wagnerová z Prahy
Titulek: Obyčejný názor
Dobrý večer,
kamarádka z Chotěboře mi přeposlala odkaz na výše uvedený článek a požádala, ať napíšu svůj dojem.
Článek jsem přečetla jedním dechem. Vůbec mne nepřekvapil, je to už asi ironie, jak jsme z našich pražských afér otupělí, že mi toto přišlo jako celkem běžné jednání, které se bohužel dnes vidí téměř na každé radnici. Autorovi článku skláním poklonu, že není přizdisr..., a obdivuji ho, že se nebál svůj názor vyjádřit takto veřejně.
Už v průběhu článku jsem si uvědomila, že autor je osobně zainteresován, avšak nijak to pro mne nesnížilo vypovídající hodnotu informací, jak říkám, jsem z Prahy zvyklá na ledaccos, i když jsem měla určité pochybnosti o jeho objektivitě.
Jsem zvyklá na internetové diskuze plné názorů průměrných, nic neříkajících, inteligentních i těch opačných. Ovšem komentáře pod tímto článkem zcela překonaly běžný standard, zejména asi tak poslední třetina.
To si vy obhájci radnice skutečně myslíte, že jsou lidi v Chotěboři tak blbí nebo burani, aby vám skočili na vaše manipulativní komentáře a vymyšlené "ověřené důkazy" nebo názory "nezávislých objektivních čtenářů"? Případně na slepě nekritický obdiv na názor "zasvěcené" úřednice z úřadu? Úřednice, která jí být může nebo vůbec nemusí nebo která může v celé aféře také figurovat v hlavní roli?
VŮBEC NEPOCHYBUJI, ŽE ČLÁNEK JE PRAVDIVÝ. Přispělo k tomu nejen např. nestandardní jednání radnice - sloučení dvou zcela nesouvisejících odborů, ze kterého přímo čiší křečovitá snaha o rychlé a "elegantní" řešení.
Byly to právě především ony manipulativní komentáře příznivců radnice, kteří se tak okatě snažili působit objektivně, nezaujatě, přesvědčivě a morálně, které mne přesvědčily, že článek je pravdivý.
Odkaz posílám svému kamarádovi do MF Dnes, možná by z toho byla zajímavá reportáž pro celostátní vydání.
Paní z uvedeného článku držím pěsti a věřte, že na novém místě budete určitě spokojená a vašich dovedností si budou vážit. A až potkáte za pár měsíců účastníky kauzy, nejenže se vám už nebude chtít zvracet, ale ještě jim nakonec možná poděkujete. :-)
Mimochodem je mi úplně jedno, co sem zase pohádkář volejka napíše nebo jak můj názor rozcupuje šalamoun, protože na rozdíl od nich s kauzou nemám ani nic společného, ani nikoho neznám a ani mě až tak zas nezajímá. V Praze máme horší.
A jedno klišé na závěr: na každou svini se najde řezník.
odpovědět | #156 | 8.04.12 22:39
Autor: šalamoun
Titulek: Re:Obyčejný názor
nebudu nic cupovat, nemám žádnou hlubší potřebu argumentace proti příspěvku od osoby, která buď o dané kauze nic neví (takových zde bylo nespočet a již rozcupovány jsou) anebo se snaží se zřetelným, posledním smrtelným záškubem pomoci své přítelkyni, hlavní "hrdince" příběhu....
Již není třeba, Pažoutův příspěvek vše dovysvětlil, čtenáři mohou v klidu udělat tlustou čáru a věnovat se věcem mnohem důležitějším.
Jen pro vysvětlenou, řekl-li jsem, že nemám s kauzou nic společného, tak to se z mých úst (či klávesnice) stává nevyvratitelným faktem, ať už se to kdokoli snaží naivně překroutit, či zpochybnit.
odpovědět | #157 | 8.04.12 22:46
Autor: Pažout
Titulek: Re:Obyčejný názor
Markéto z Prahy :-P)))) napadá mě jediné ... Huňková, Huňková .... kdyby blbost kvetla ..... :)))))))))
odpovědět | #158 | 8.04.12 22:54
Autor: Pažout
Titulek: Re:Re:Obyčejný názor
... nebo nadnášela? Je to v podstatě jedno! MF DNES zdá se být dobrý nápad, alespoň bude varován dostatečný okruh potencionálních zaměstnavatelů :-)!
odpovědět | #159 | 9.04.12 13:11
Autor: Raději se nepodepíšu
Titulek: Re:Obyčejný názor
Milá paní Markéto Wágnerová z Prahy, to si skutečně myslíte, že jsou lidi v Chotěboři tak blbí nebo burani, aby vám skočili na váš manipulativní komentář?
odpovědět | #160 | 9.04.12 13:24
Autor: volejka
Titulek: pozdrav Markétě z Prahy :-))
Posílám krásný slunečný pozdrav Markétě z Prahy. Určitě tam máte stejně pěkné počasí, jako my v Chotěboři :-))
Ale jinak paní Markéto...váš příspěvek je poněkud schizofrenní. Na to, že ( jak píšete) s kauzou nemáte nic společného, ani z ní nikoho neznáte, poněkud obsáhle komentujete pro vás neznámé věci způsobem silně obhajujícím jednu dámu. Zkuste požádat (opět?) o pomoc nějakého psychologa :-))) Třeba to tentokrát vyjde.
odpovědět | #161 | 9.04.12 19:07
Autor: Pepan
Titulek: Re:Obyčejný názor
Také mám někdy rádobyvtipné komentáře, ale co nám vzkazuje "Praha-Vágnerová" je vrchol.
Nazval bych její střední kvalitu vyznání dle klasisa asi takto : de..l-Vágnerová - bl..ček. To skutečně nemá chybu.
odpovědět | #162 | 10.04.12 20:54
Autor: Jirka Císař
Titulek: Vážení anonymní diskutující,
Ať je názor paní Markéty Wagnerové jakýkoliv, nebojí se pod něj podepsat, což musím ocenit ze všeho nejvíc. Vy všichni se totiž bojíte pod svůj příspěvek podepsat, a to je velice smutné a je mi vás za to velice líto. Já si za svým názorem stojím, pokud měla ona paní pochybnost měla se nechat vyhodit a soudit se.
odpovědět | #163 | 10.04.12 21:31
Autor: Pažout
Titulek: Rekapitulace
Vážený pane Císaři, nemyslím si, že paní Markéta je skutečně Wagnerová a své bydliště má v Praze. Pro radost čtenářů bych si mohl vymyslet jakékoliv přijatelné jméno a v této diskusi ho použít, ale myslím si, že doktor a jeho zloba a síla manipulace všechny diskutující od odhalení identity odradili.
Nicméně pokusím se ve stručnosti zrekapitulovat tuto nechutnou komedii a ušetřit tak čas novým návštěvníkům této diskuse.
Zpočátku přijde hnus a házení špíny, kdy pan Kadlčík, jeho milenka (možná i nějaký jejich pravdy neznalý nohsled) pod jmény Ivan, Martin, Roman, Jana, Pepa P. a další odstartují negativní emoce a pokusí se pošpinit jeden nejmenovaný řekněme třeba městský úřad v nejmenovaném městě. Článek je psán anonymní formou, avšak k nakopnutí poslouží hned první komentář ze strany našeho pisatele (HB deník), který místo činu upřesní, či popíchnutí k diskusím od stejně šikanované paní Jany na ichotebor. Postupem času se naše hlavní hrdinka pomocí komentářů typu "paní je moc příjemná, milá a navíc hezká" vykreslí v očích čtenářů do neskutečné krásky s vysokou inteligencí, které její okolí závidí krásu, úspěchy a obdiv veřejnosti. Seznámíte se s panem Vaškem, který musí být neskutečně složitý případ, protože při vyřizování občanského průkazu projde hned několik kanceláří a odchází oslněn šarmem, ochotou a profesionalitou "naší ženy". Pamětník Jarda zavzpomíná a pochválí naši hrdninku jak dobře kdysi dávno pracovala v Chotěbořských strojírnách a pochvalně zhodnotí také výsledky kontrol provedených na odboru naší ženy. Poté autor přidá pár nechutných a rýpavých komentářů s politickým podtextem a na scénu vstupuje pan Pavel - zřejmě jeden z mála diskutujících neznalých situace, protože chudák ve snaze pomoci doporučuje uvědomit o celé nespravedlnosti a věc předat k prověření organizaci Transparency International nebo dokonce do televize!
V několika odstavcích, pod různými jmény, si naše dáma popřeje hodně štěstí při hledání nového zaměstnaní, podrží si palce, potvrdí 100% věrohodnost publikovaného článku a nezapomene ani na pochvaly pro svého pohádkáře - jak šlechetný čin vykonal, že se jí zastal.
Na scénu vstupuje šalamoun, který svým trefným příspěvkem odlehčí vypjatou situaci a vyprovokuje diskusi, kdy do děje vstupují i ti, jež jsou více či méně obeznámeni se situací a v našem příběhu se začíná vyjasňovat: Naše žena, ve skutečnosti milenka pisatele, vykonávala svou práci tak svědomitě a zodpovědně, že raději po odhalení svých pochybení požádala (zřejmě na radu svého právního zástupce) o ukončení pracovního poměru dohodou- než by zvolila cestu předem prohrané soudní bitvy. Celý "banální příběh" byl pouze aktem pomsty a pošpinění. Jediné čeho pisatel touto nechutnou hrou dosáhl, je zostuzení své přítelkyně, zveřejnění pravdy o jejích pracovních (ne)úspěších a varování každého, kdo by v budoucnu chtěl využít profesních kvalit naší, tedy vlastně jeho, ženy. Jako poslední záchvěv zvrátit průběh diskuse vkládají naši hrdinové příspěvek "Markéty Wagnerové z Prahy", který jen podtrhuje trapnost celé této komedie a po jeho přečtení se neubráníte výbuchu smíchu.
Toť ve stručnosti a ve snaze ušetřit čas potřebný k pročtení této diskuse :-)!
odpovědět | #164 | 10.04.12 21:59
Autor: šalamoun
Titulek: Re:Rekapitulace
opět skvělé....ani nevíte, kolik času a energie mi šetříte, Pažoute, (dokonce jsem se sám chystal rekapitulaci sepsat :-) ) jsem rád, že jste spolu s jinými převzali otěže v tomto zpočátku nevyrovnaném dostihu. :-)
pro pana Císaře: nechápu vaši touhu znát jména, ne každý má potřebu se zviditelňovat v médiích...a navíc, NICKNAME má svou vlastní sílu sdělení :-)
odpovědět | #165 | 11.04.12 17:19
Autor: Martin F
Titulek: Re:Re:Rekapitulace
Hoši, (šalamoune a pažoute), normálně bych Vás chtěl mít oba dva před spaním doma u postele... místo pohádek, víte?

Kucí, já vím Vaše shrnutí je pro Vás líbivé, ale něco tomu chybí, nadhled, objektivita, pragmatičnost...

Hele, šalamoun tvrdí, že kauza ho nezajímá, že není chotěbořák a přitom se tady hádá, polemizuje, převrací, rozvrací...

Nakonec to pažout ale shrnul krásně.

Nejste náhodou s úřadu?

odpovědět | #166 | 11.04.12 17:21
Autor: Martin F
Titulek:
Já bych se normálně kvůli těm dvoum nejradši podepsal..
odpovědět | #167 | 20.04.12 17:31
Autor: Junek
Titulek:
Tři týdny fuč a je klid,žádný komentáře.
odpovědět | #264 | 17.06.20 12:21
Autor: will smith
Titulek:
I am looking for some good blog sites for studying. I was searching over search engines and found your blog site.
http://www.bestvpshostings.com/why-does-bluehost-vps-hosting-user-called-it-best-feature-vps-hosting.html


KRÁTKÉ ZPRÁVY
Kulturní akce v únoru
1.02. 09:44 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc únor. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v prosinci
3.12. 22:09 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc prosinec. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v listopadu
5.11. 22:20 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc listopad. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v říjnu
2.10. 22:58 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc říjen. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v září
27.08. 21:52 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc září. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY
6.01.24 20:12 Jaroslav Ludvík
28.01.24 20:13 Jaroslav Ludvík
15.01.24 16:24 Jaroslav Ludvík
31.12.23 11:26 Jaroslav Ludvík
29.02.24 08:45 Dobrá společnost
 Pořadí nejčtenějších článků za dva měsíce.
POSLEDNÍ KOMENTÁŘE
2024-01-30 08:58:06 Tomáš
2022-10-11 21:53:56 jana Pilná
2022-10-09 13:27:03 Josef
2022-10-04 21:08:31 Josef
2022-01-26 14:19:34 Josef Karlík
FACEBOOK
WEB KAMERA
REKLAMA
TEXTOVÁ REKLAMA

Truhlářské potřeby TP
Velkoobchod s truhlářskými potřebami Chotěboř.

Ubytování na Vysočině
ekologické zemědělství, bedýnky